vorderingsrecht (3 gevonden)

Dutch gemeenschap van vorderingsrechten English Community of rights of action

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - vorderingsrechten toebehorend aan twee of meer deelgenoten in een gemeenschap.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Klagerecht
    French droit de recours
    Spanish derecho de acción
    Italian diritto di azione
    Polish prawo do wniesienia pozwu

verbintenissenrecht - recht van een rechthebbende op een doen of nalaten van een bepaalde persoon of groep. Bijv. rekening houden bij een bepaalde bank; recht om een bepaalde schuld te innen of schadevergoeding of genoegdoening anderszins van een ander te eisen.


niet gelijk aan rechtsvordering

Artikel 9 Boek 6 BW:

1Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft.
2Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser is.


Artikel 107 Boek 6 BW:

1Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.
2Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Klagerecht
    French droit de recours
    Spanish derecho de acción
    Italian diritto di azione
    Polish prawo do wniesienia pozwu

goederenrecht (vermogensrecht) - tegenover iedereen te handhaven recht. Bijv. een pandhouder heeft een ~ op de zaken die aan hem zijn verpand.


niet gelijk aan rechtsvordering


Deel deze pagina met: