voorlopige voorziening (2 gevonden)

Dutch voorlopige voorziening English provisional relief

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - ordemaatregel die de voorzieningenrechter in spoedeisende zaken treft. De ~ wordt getroffen in kort geding;regelingen tussen echtgenoten voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Bijv. alimentatie, wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven etc.


onderdeel kort geding (KG) / kort gedingen

tegenstelling bodemprocedure

Artikel 254 Rv:

1In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.
2Op aanvraag van de belanghebbende partij kan de voorzieningenrechter de dagvaarding bevelen tegen de dag en het uur, de zondag daarbij inbegrepen, voor elk geval te bepalen. Hij kan daarbij tevens bevelen dat de terechtzitting op een andere plaats dan in het gerechtsgebouw wordt gehouden. De voorzieningenrechter kan aan de dagbepaling voorwaarden verbinden, die door de eiser in acht moeten worden genomen. Deze voorwaarden moeten uit de dagvaarding blijken.
3De zaak kan ook worden aangebracht op een terechtzitting, door de voorzieningenrechter te houden op de daartoe door hem te bepalen werkdagen.
4De artikelen 127a en 128, tweede lid en zesde lid, zijn niet van toepassing.
5In zaken die ten gronde door de kantonrechter worden behandeld en beslist is ook de kantonrechter bevoegd tot het geven van een voorziening als in deze afdeling bedoeld. Daarbij is op de kantonrechter van toepassing hetgeen omtrent de voorzieningenrechter is bepaald.
6Indien de gevorderde voorziening betrekking heeft op een zaak betreffende het personen- en familierecht als bedoeld in de zesde titel van het derde boek is artikel 803 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 821 Rv:

1In zaken van echtscheiding of scheiding van tafel en bed kan ieder der echtgenoten om voorlopige voorzieningen als bedoeld in de artikelen 822 en 823 verzoeken. Een verzoek tot voorlopige voorzieningen kan worden gedaan tot het tijdstip waarop een zodanige voorziening, indien gegeven, ingevolge artikel 826haar kracht verliest.
2De mondelinge behandeling vangt niet later aan dan in de derde week volgende op die waarin de voorziening is gevraagd.
3De rechter beslist zo spoedig mogelijk na de mondelinge behandeling.
4De beschikking houdende voorlopige voorzieningen, gegeven voordat een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is gedaan, verliest haar kracht, indien niet binnen vier weken na haar dagtekening een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is gedaan.
5De artikelen 810 en 812 zijn van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch voorlopige voorziening (vovo) English provisional relief

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (vreemdelingenrecht) - als een aanvraag om toelating is afgewezen, dan kan de vreemdeling in bezwaar gaan of (hoger) beroep instellen. In sommige gevallen mag hij de beslissing daarop niet in Nederland afwachten. Hij kan dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Vreemdelingenkamer van de Haagse rechtbank, of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vraagt dan om de beslissing in Nederland te mogen afwachten.


nadere verklaring kortsluiten

Artikel 92 vw 2000:

In afwijking van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij zijn uitspraak op een verzoek om voorlopige voorziening ook onmiddellijk uitspraak in de hoofdzaak doen, indien het verzoek niet ter zitting is behandeld.

Deel deze pagina met: