uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar (1 gevonden)

Dutch uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar English provisional enforcement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - het vonnis kan onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd, zonder dat de afloop van een eventueel hoger beroep hoeft te worden afgewacht.


nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

nadere verklaring gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie

Artikel 233 Rv:

1Tenzij uit de wet of uit de aard van de zaak anders voortvloeit, kan de rechter, indien dit wordt gevorderd, verklaren dat zijn vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal zijn niettegenstaande daartegen aan te wenden rechtsmiddelen. De rechter kan een vonnis waarbij op de voet van artikel 195 wordt beslist omtrent een voorschot ter zake van de kosten van deskundigen, ook ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren.
2De uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan het gehele vonnis betreffen of een gedeelte daarvan.
3De rechter kan aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde verbinden dat tot een door hem te bepalen bedrag zekerheid wordt gesteld.


Artikel 257 Rv:

De beslissingen bij voorraad brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale.

Deel deze pagina met: