polis (9 gevonden)

Dutch A-Z-polis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - polis met combinatie van verschillende verzekeringen, hoofdzakelijk voor particuliere inboedels en opstallen.Deel deze pagina met:      
Dutch adjustable polis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - Engels: polis die kan worden aangepast aan de werkelijkheid, vooral t.b.v. de bedrijven met wisselende goederenvoorraden.Deel deze pagina met:      
Dutch aflaadpolis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - vorm van contractpolis voor de transportverzekering, in geval een bepaalde hoeveelheid goederen successievelijk wordt verzonden. Naarmate verzending plaats heeft, wordt de waarde van de verzonden goederen van het verzekerde totaalbedrag afgeschreven. De premie wordt bij elke afzending in rekening gebracht.Deel deze pagina met:      
Dutch afschrijfpolis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - vorm van contractpolis voor transportverzekering waarbij de premie vooraf geheel wordt verrekend. Men stelt vooraf een totaal verzekerd bedrag vast waarvan, naar gelang er zendingen plaatsvinden, wordt afgeschreven.


onderdeel aflaadpolis


Deel deze pagina met:      
Dutch getaxeerde polis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekeringspolis waarin de waarde van de verzekerde zaak staat. De zaak is dan voorafgaand aan de sluiting van de verzekeringsovereenkomst of zelf of door een deskundige getaxeerd.


Artikel 274 Wvk:

[1.] Indien die waarde in de polis is uitgedrukt, heeft de regter niettemin de bevoegdheid om aan den verzekerde de nadere regtvaardiging der uitgedrukte waarde op te leggen, voor zoo verre door den verzekeraar redenen worden aangevoerd, waaruit gegrond vermoeden wegens het bovenmatige der opgave geboren wordt.
[2.] De verzekeraar heeft in allen gevalle het vermogen om de bovenmatigheid der uitgedrukte waarde in regten te bewijzen.


Artikel 275 Wvk:

Indien echter het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd en, des gevorderd, door den regter beëedigd, kan de verzekeraar niet daartegen opkomen, ten zij in geval van bedrog; alles behoudens de bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt.

Deel deze pagina met:      
Dutch indexpolis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - lijfrentepolis waarbij het kapitaal de ontwikkeling van beursindexen volgt.Deel deze pagina met:      
Dutch koopsompolis / lijfrenteverzekering English annuity contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - premieplichtige verzekering die op een vooraf overeengekomen datum uitkeert. De uitkering is meestal een periodieke lijfrente zolang de uitkeringsgerechtigde blijft leven. De premie is tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar; de lijfrentes zijn fiscaal belast.


nadere verklaring pensioenregeling

Artikel 304 Wvk:

De polis bevat:
1°. Den dag waarop de verzekering is gesloten;
2°. Den naam van den verzekerde;
3°. Den naam van den persoon wiens leven is verzekerd;
4°. Den tijd waarop het gevaar voor den verzekeraar begint te loopen en eindigt;
5°. De som waarvoor is verzekerd;
6°. De premie der verzekering.

Deel deze pagina met:      
Dutch pauschalpolis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (wegvervoersrecht) - soort afkooppolis en verzekering (bijv. in het vervoer), waarbij wordt afgesproken dat de verzekerde gedurende een bepaalde periode een premie betaalt als voorschot, en dat pas achteraf de definitieve premie wordt vastgesteld. Pas als precies duidelijk is hoeveel goederen er in een bepaalde periode zijn vervoerd, en welk risico er dus is gelopen, wordt de definitieve premie vastgesteld en verrekend met de vooruitbetaalde premie.Deel deze pagina met:      
Dutch polis / verzekeringspolis English insurance policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - schriftelijk bewijsstuk van een verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer.


niet gelijk aan politie

Artikel 256 Wvk:

[1.] Alle polissen, met uitzondering van die der levens-verzekeringen, moeten uitdrukken:
1°. Den dag waarop de verzekering is gesloten;
2°. Den naam van dengenen die de verzekering voor eigen rekening of voor die van eenen derde sluit;
3°. Eene genoegzaam duidelijke omschrijving van het verzekerde voorwerp;
4°. Het bedrag der som, waarvoor verzekerd wordt;
5°. De gevaren welke de verzekeraar voor zijne rekening neemt;
6°. Den tijd, op welken het gevaar voor rekening van den verzekeraar begint te loopen en eindigt;
7°. De premie van verzekering, en
8°. In het algemeen, alle omstandigheden, welker kennis van wezenlijk belang voor den verzekeraar kan zijn, en alle andere tusschen de partijen gemaakte bedingen.


Artikel 299 Wvk:

Behalve de vereischten bij artikel 256 vermeld, moet de polis uitdrukken:
1°. De ligging en belending der landerijen welker voortbrengselen zijn verzekerd;
2°. Derzelver gebruik.

Deel deze pagina met: