polis (9 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - polis met combinatie van verschillende verzekeringen, hoofdzakelijk voor particuliere inboedels en opstallen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - Engels: polis die kan worden aangepast aan de werkelijkheid, vooral t.b.v. de bedrijven met wisselende goederenvoorraden.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - vorm van contractpolis voor de transportverzekering, in geval een bepaalde hoeveelheid goederen successievelijk wordt verzonden. Naarmate verzending plaats heeft, wordt de waarde van de verzonden goederen van het verzekerde totaalbedrag afgeschreven. De premie wordt bij elke afzending in rekening gebracht.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - vorm van contractpolis voor transportverzekering waarbij de premie vooraf geheel wordt verrekend. Men stelt vooraf een totaal verzekerd bedrag vast waarvan, naar gelang er zendingen plaatsvinden, wordt afgeschreven.

onderdeel aflaadpolis


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekeringspolis waarin de waarde van de verzekerde zaak staat. De zaak is dan voorafgaand aan de sluiting van de verzekeringsovereenkomst of zelf of door een deskundige getaxeerd.

Artikel 274 Wvk:

[1.] Indien die waarde in de polis is uitgedrukt, heeft de regter niettemin de bevoegdheid om aan den verzekerde de nadere regtvaardiging der uitgedrukte waarde op te leggen, voor zoo verre door den verzekeraar redenen worden aangevoerd, waaruit gegrond vermoeden wegens het bovenmatige der opgave geboren wordt.
[2.] De verzekeraar heeft in allen gevalle het vermogen om de bovenmatigheid der uitgedrukte waarde in regten te bewijzen.


Artikel 275 Wvk:

Indien echter het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd en, des gevorderd, door den regter beëedigd, kan de verzekeraar niet daartegen opkomen, ten zij in geval van bedrog; alles behoudens de bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - lijfrentepolis waarbij het kapitaal de ontwikkeling van beursindexen volgt.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - premieplichtige verzekering die op een vooraf overeengekomen datum uitkeert. De uitkering is meestal een periodieke lijfrente zolang de uitkeringsgerechtigde blijft leven. De premie is tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar; de lijfrentes zijn fiscaal belast.

nadere verklaring pensioenregeling

Artikel 304 Wvk:

De polis bevat:
1°. Den dag waarop de verzekering is gesloten;
2°. Den naam van den verzekerde;
3°. Den naam van den persoon wiens leven is verzekerd;
4°. Den tijd waarop het gevaar voor den verzekeraar begint te loopen en eindigt;
5°. De som waarvoor is verzekerd;
6°. De premie der verzekering.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


transportrecht (wegvervoersrecht) - soort afkooppolis en verzekering (bijv. in het vervoer), waarbij wordt afgesproken dat de verzekerde gedurende een bepaalde periode een premie betaalt als voorschot, en dat pas achteraf de definitieve premie wordt vastgesteld. Pas als precies duidelijk is hoeveel goederen er in een bepaalde periode zijn vervoerd, en welk risico er dus is gelopen, wordt de definitieve premie vastgesteld en verrekend met de vooruitbetaalde premie.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - schriftelijk bewijsstuk van een verzekeringsovereenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer.

niet gelijk aan politie

Artikel 256 Wvk:

[1.] Alle polissen, met uitzondering van die der levens-verzekeringen, moeten uitdrukken:
1°. Den dag waarop de verzekering is gesloten;
2°. Den naam van dengenen die de verzekering voor eigen rekening of voor die van eenen derde sluit;
3°. Eene genoegzaam duidelijke omschrijving van het verzekerde voorwerp;
4°. Het bedrag der som, waarvoor verzekerd wordt;
5°. De gevaren welke de verzekeraar voor zijne rekening neemt;
6°. Den tijd, op welken het gevaar voor rekening van den verzekeraar begint te loopen en eindigt;
7°. De premie van verzekering, en
8°. In het algemeen, alle omstandigheden, welker kennis van wezenlijk belang voor den verzekeraar kan zijn, en alle andere tusschen de partijen gemaakte bedingen.


Artikel 299 Wvk:

Behalve de vereischten bij artikel 256 vermeld, moet de polis uitdrukken:
1°. De ligging en belending der landerijen welker voortbrengselen zijn verzekerd;
2°. Derzelver gebruik.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.