minderjarige / (mv.) minderjarigen / minderjarigheid (1 gevonden)

Dutch minderjarige / (mv.) minderjarigen / minderjarigheid English minors

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, niet gehuwd is of meerderjarig is verklaard.


nadere verklaring handlichting

onderdeel minderjarige verdachte

tegenstelling meerderjarigheid

Artikel 233 Boek 1 BW:

Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn dan wel gehuwd of geregistreerd zijn geweest of met toepassing van artikel 253ha meerderjarig zijn verklaard.


Artikel 234 Boek 1 BW:

1. Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt.
2. De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel.
3. De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Deel deze pagina met: