NL
NLmaatschappij


Verklaring:
afhankelijke maatschappij(en): Eng.: dependent society: rechtspersonenrecht - rechtspersoon waarin een of meerdere andere rechtspersonen ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.
wet- en regelgeving Art. 152 Boek 2 BW, Art. 262 Boek 2 BW

beleggingsmaatschappij: Eng.: investment company / investment fund: effectenrecht - beleggingsinstelling met de rechtsvorm van een naamloze of besloten vennootschap. De ~ beoogt kapitaal van derden bijeen te brengen en collectief te beleggen, met het oogmerk van spreiding van risico.
wet- en regelgeving Art. 401 Boek 2 BW

brievenbusmaatschappij: Eng.: letter box company: vennootschapsrecht - vennootschap met slechts een postadres, met het doel buiten controle van de overheid (fiscus) te blijven.

dochtermaatschappij: rechtspersonenrecht - rechtspersoon waarin een andere rechtspersoon (de 'moeder') meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitoefenen of meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of ontslaan. nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen
wet- en regelgeving Art. 24a Boek 2 BW, Art. 1 WMZ 1996
groepsmaatschappijen: fusie- en overnamerecht - rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn.
wet- en regelgeving Art. 334b Boek 2 BW, Art. 24b Boek 2 BW
houdstermaatschappij: ondernemingsrecht - soms bezit de 'holding company' uitsluitend aandelen van een of meer andere ondernemingen, soms worden deze laatste ook vanuit de holding bestuurd. (bron: nrc.nl)
wet- en regelgeving Art. 7 Boek 2 BW

Internationale Financieringsmaatschappij (IFC): Eng.: International Finance Corporation ((FC): bankrecht - aan de VN verbonden instituut dat duurzame private investeringen in ontwikkelingslanden stimuleert als een manier om armoede te bestrijden en de kwaliteit van leven daar te verbeteren. ~ is lid van de World Bank Group, met hoofdkwartier in Washington, DC.

klassenmaatschappij: politiek - opvatting uit de 19de en begin 20ste eeuw dat de maatschappij is ingedeeld in klassen, waaruit de burger zich niet of zeer moeilijk kan ontworstelen. M.n. in de verhouding tussen rijk en arm of werkgevers/industriëlen en arbeiders. Uit sociale hoek is decennia lang geknokt voor gelijke (lees: billijke) rechten.

maatschappij: handelsnaamrecht - duidt aan dat de onderneming toebehoort aan een naamloze vennootschap, aan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of aan een vereniging.
wet- en regelgeving Art. 4 hnw

maatschappij: politiek - Nederlandse samenleving in politiek, sociaal en/of economisch opzicht. Bijv. art 1 Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau: Er wordt een Orde ingesteld, strekkende tot vererende onderscheiding van Onze onderdanen of vreemdelingen, die zich jegens Ons en de staat of jegens de ~ op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt.

moedermaatschappij: rechtspersonenrecht - een rechtspersoon die meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van een andere rechtspersoon (de 'dochter') kan uitoefenen, of die meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen van die andere rechtspersoon kan benoemen of ontslaan. nadere verklaring dochtermaatschappij nadere verklaring holding
wet- en regelgeving Art. 24a Boek 2 BW, Art. 2 wet eor

onderlinge waarborgmaatschappij (OWM): Eng.: mutual guarantee fund: rechtspersonenrecht - bij notariële akte opgerichte vereniging die tot doel heeft om met haar leden bepaalde verzekeringsovereenkomsten te sluiten of haar leden in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden. nadere verklaring coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd nadere verklaring verenigingen niet gelijk aan onderlinge verzekering
wet- en regelgeving Art. 53 Boek 2 BW, Art. 54 Boek 2 BW

risicomaatschappij: Eng.: risk society: criminologie - maatschappij die door de zelf in gang gezette ontwikkelingen wordt geconfronteerd met grote risico's. Bijv. grote natuurrampen en terrorisme; Ulrich Beck (Duitse socioloog) heeft dit begrip in 1984 geïntroduceerd. nadere verklaring risicoprofiel niet gelijk aan risicodenken

verzekeringsmaatschappijen: Eng.: insurance company: verzekeringsrecht - de rechtspersoon waarop artikel 72 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 van toepassing is alsmede de rechtspersoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder a van die wet alsmede de rechtspersoon waarop artikel 33 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf van toepassing is.
wet- en regelgeving Art. 427 Boek 2 BW, Art. 72 wtv

werkmaatschappijen: Eng.: operating companies: vennootschapsrecht - meestal een besloten vennootschap waarin de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk plaatsvinden. hierarchische verhouding holding

...


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"