kartelverbod (1 gevonden)

Dutch kartelverbod

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (mededingingsrecht) - verbod op alle feitelijke en/of rechtshandelingen die ten doel hebben de handel tussen de Lidstaten van de EG nadelig te beïnvloeden.


nadere verklaring Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma)

nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)

Artikel 6 mdw:

1. Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
2. De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig.

Deel deze pagina met: