Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) (1 gevonden)

Dutch Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (mededingingsrecht) - overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van de Mededingingswet. De ~ handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. Bijv. controle en bestraffing van kartelafspraken. De ~ is op 1 januari 1998 van start gegaan.


nadere verklaring kartelverbod

niet gelijk aan Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Artikel 2 mdw:

1. Er is een Nederlandse mededingingsautoriteit, die ressorteert onder Onze Minister.
2. Aan het hoofd van de mededingingsautoriteit staat een directeur-generaal.


Artikel 6 mdw:

1. Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
2. De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig.

Deel deze pagina met: