NL
NLinstelling


Verklaring:
aangesloten instelling: Eng.: connected institution: rechtswetenschap - organisatie die bestaat uit meerdere bij elkaar aangesloten rechtspersonen. onderdeel privaatrechtelijke rechtspersoon onderdeel publiekrechtelijke rechtspersoon nadere verklaring rechtspersonenrech

beleggingsinstellingen: Eng.: investments trusts: bankrecht - instellingen die gelden of op geld waardeerbare goederen vragen of verkrijgen met het doel deze gelden of goederen collectief te beleggen. ~ vallen in beginsel onder de reikwijdte van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) en staan uit dien hoofde onder door de Minister van Financiën gedelegeerd toezicht van DNB. (bron: DNB)
wet- en regelgeving Art. 401 Boek 2 BW

effectenkredietinstellingen (Eki's): effectenrecht - kredietinstellingen die in hoofdzaak hun bedrijf maken van bemiddeling bij de handel in effecten op de beurs en het verlenen van krediet op onderpand van effecten. (bron: DNB) niet gelijk aan gemeentelijke Kredietbank (GKB)

financiële instelling: Eng.: financial organisation: bankrecht - onderneming of instelling, niet zijnde een kredietinstelling, die in hoofdzaak haar bedrijf maakt van het verrichten van één of meer van de werkzaamheden genoemd onder 2 tot en met 12 in bijlage I van de Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126) dan wel van het verwerven of het houden van deelnemingen. De vorenbedoelde werkzaamheden zijn: verstrekken van leningen, leasing, betalingsverrichtingen, uitgifte en beheer van betaalmiddelen, verlenen van garanties en het stellen van borgtochten, handelingen voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van de cliënten, deelneming aan effectenemissies en dienstverrichting in verband daarmee, advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen, bemiddeling op interbankmarkten, vermogensbeheer en -advisering en bewaarneming en beheer van effecten. Bijv. een bank. onderdeel gemeentelijke Kredietbank (GKB) onderdeel De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
wet- en regelgeving Art. 1 wtk

instelling: Eng.: institution: rechtswetenschap - organisatie van dienstverlening.

instellingsgrens: ondernemingsrecht - bij ten minste 50 werknemers moet een onderneming een ondernemingsraad instellen. nadere verklaring ondernemingsraad (OR)
wet- en regelgeving Art. 2 Wor

kredietinstellingen: bankrecht - banken die onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) vallen; ondernemingen of instellingen die hun bedrijf maken van het ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen. ~ staan onder het door DNB uitgeoefende bedrijfseconomisch toezicht. Alle ~ staan in de EU onder bedrijfseconomisch toezicht. (bron: DNB)
wet- en regelgeving Art. 1 wtk, Art. 21 wtk

omroepinstellingen: Eng.: broadcast company: mediarecht - organisaties die omroep via radio en televisie voor hun rekening nemen, het zijn meestal verenigingen.
wet- en regelgeving Art. 8 Wnr, Art. 32 Wnr


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"