gemeentelijke Kredietbank (GKB) (1 gevonden)

Dutch gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (consumentenrecht) - instelling die consumentenkrediet verleent en is opgericht bij besluit van de gemeenteraad.


Artikel 5 Wck:

1. Hoofdstuk II van deze wet geldt niet voor kredietverlening door een gemeentelijke kredietbank.
2. De artikelen 33, onder d, en 40 gelden niet voor kredietverlening door een gemeentelijke kredietbank:
a. waaraan als kredietnemer deelneemt:
1°. echtgenoten of geregistreerde partners als bedoeld in artikel 3 van de Algemene bijstandswet, van wie het gezamenlijk netto maandinkomen niet hoger is dan de bijstandsnorm genoemd in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van die wet;
2°. een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Algemene bijstandswet, van wie het netto maandinkomen niet hoger is dan negentig procent van de bijstandsnorm bedoeld onder 1°; of
3°. een alleenstaande als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, van de Algemene bijstandswet, van wie het netto maandinkomen niet hoger is dan zeventig procent van de bijstandsnorm bedoeld onder 1°, dan wel
b. in het kader van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een kredietnemer (saneringskrediet).


Artikel 7 Wck:

1. De gemeenteraad stelt voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke kredietbank een reglement vast, waaruit ten minste dient te blijken op welke wijze zal worden voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken III en IV van deze wet.
2. In het reglement worden regels gesteld van gelijke strekking als het voorschrift, bedoeld in artikel 14, tweede lid.
3. Het reglement wordt onderworpen aan de goedkeuring van gedeputeerde staten.

Deel deze pagina met: