NL
NLinstantie


Verklaring:
absolutie van de instantie: rechtsgeschiedenis - ontslag van rechtsvervolging in strafzaken.

afbreking van instantie: Eng.: discontinue proceedings: burgerlijk procesrecht - het proces niet voortzetten. Bijv. door royement te vragen. nadere verklaring doorhaling op de rol / royement niet gelijk aan schorsing / schorsen / geschorst

afstand van instantie: Eng.: withdrawal of proceedings / withdrawal from proceedings: burgerlijk procesrecht - recht van de eiser om zolang de gedaagde nog geen conclusie van antwoord heeft ingediend, de aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure af te breken. Hij is wel verplicht de proceskosten van die gedaagde te betalen. nadere verklaring verval van instantie nadere verklaring doorhaling op de rol / royement nadere verklaring conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek
wet- en regelgeving Art. 249 Rv

eerste aanleg (ea) / eerste instantie: Eng.: first instance: burgerlijk procesrecht - gerecht waar een procedure begint; primaire rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld;procedure, waarin een vonnis is gewezen, waartegen een partij in hoger beroep komt. hierarchische verhouding appèl / hoger beroep (HB)
wet- en regelgeving Art. 78 Rv

eerste en enige instantie: burgerlijk procesrecht - gerecht waar slechts een procedure kan worden gevoerd zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het gerechtshof behandelt in ~ het beroep tegen een beslissing op bezwaar van de belastinginspecteur. niet gelijk aan prorogatie

enige en hoogste instantie : procedure bij een beroepsinstantie, zonder dat daar eerdere procedures bij een rechtbank aan vooraf zijn gegaan. (bron: rechtspraak.nl)

instantie : Eng.: boby / agency: staatsrecht - gerecht, (overheids)instelling of instituut.
wet- en regelgeving Art. 9:8 AWB

instantie : procesrecht - trede in het proces. Bijv. de eerste ~, de tweede ~. nadere verklaring gerecht in eerste aanleg

onderzoek in twee instanties: burgerlijk procesrecht - beginsel van burgerlijk procesrecht dat na afloop van het proces in eerste aanleg, het proces ook bij een hoger gerecht heropgevoerd mag worden. In beginsel heeft iedereen twee kansen om zijn zaak te winnen of te verliezen.

ontslag van instantie: Eng.: discontinuance: burgerlijk procesrecht - indien een eisende partij failliet gaat en de curator het geschil niet overneemt, kan een verwerende partij vragen om ~. Daarbij wordt een eind gemaakt aan de procedure zonder dat over de vordering wordt beslist. Van een partij mag immers niet worden verwacht, dat hij kosten maakt voor het voeren van verweer tegen een partij, die door zijn faillissement en de ontbrekende toestemming van de curator niet in staat is om bij zijn ongelijk zijn wederpartij diens kosten te vergoeden.

rechterlijke instanties: staatsrecht - kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. nadere verklaring absolute competentie / absolute bevoegdheid

verval van instantie: Eng.: right prejudiced by expiry of a time limit: burgerlijk procesrecht - afbreking van een gerechtelijke procedure doordat een van de partijen zijn proceshandeling niet binnen een jaar verricht. ~ vindt plaats op verzoek van de wederpartij of ambtshalve door de rechter en gaat meestal gepaard met compensatie van de proceskosten tussen de partijen. nadere verklaring doorhaling op de rol / royement nadere verklaring afstand van instantie
wet- en regelgeving Art. 251 Rv, Art. 253 Rv

vervallenverklaring van de instantie: burgerlijk procesrecht - rechterlijke uitspraak dat niet meer kan worden doorgeprocedeerd, omdat aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan. Bijv. het verrichten van een tijdige proceshandeling of in geval van arbitrage, het betalen van een waarborgsom.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"