hypotheekkantoor (1 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.

onderdeel openbare registers

nadere verklaring transportakte

2a kadw.

Artikel 3 kadw:

1. De Dienst heeft tot taak:
a. het houden van openbare registers, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven;
b. het houden en bijwerken van de kadastrale registratie, alsmede het vervaardigen, houden en bijwerken van kadastrale kaarten en daaraan ten grondslag liggende bescheiden zodanig, dat zij gezamenlijk de rechtstoestand en de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken alsmede de rechtstoestand van beperkte rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, volgens de bij de Dienst bekende gegevens weergeven;
c. het in stand houden van een net van coördinaatpunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting bestaande uit punten van de eerste, tweede en derde orde, alsmede uit hoofdpunten;
d. het houden en bijhouden van een registratie voor schepen;
e. het houden en bijhouden van een registratie voor luchtvaartuigen, en
f. het verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens, door de Dienst verkregen in het kader van de vervulling van de hem opgedragen taken.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan de Dienst andere taken worden opgedragen, verband houdende met de taken, genoemd in het eerste lid. Bij een algemene maatregel als bedoeld in de eerste zin, kan worden bepaald dat Onze Minister nadere regelen kan stellen inzake de uitoefening van de bij die maatregel opgedragen taken. Voor zover de uitoefening van de bij de maatregel opgedragen taken niet wordt bekostigd uit vergoedingen als bedoeld in artikel 108, eerste lid, wordt bij de maatregel aangegeven hoe de financiële gevolgen voor de Dienst van de uitoefening van de opgedragen taken worden gecompenseerd.
3. Het bestuur van de Dienst stelt jaarlijks in de maand januari een overzicht op van de soorten van gegevens die in de kadastrale registratie, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen zijn opgenomen, alsmede van de soorten van gegevens die op de door de Dienst gehouden kaarten worden weergegeven. Het overzicht wordt geplaatst in de Staatscourant.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0843 seconds.