hulppersonen (2 gevonden)

Dutch aansprakelijkheid voor hulppersonen English liability for

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- de schuldenaar is aansprakelijk voor de tekortkomingen die zijn ontstaan door gedragingen van de medewerkers die in zijn opdracht werken.


nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

onderdeel hulppersonen

onderdeel aansprakelijkheid

Artikel 76 Boek 6 BW:

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.


671 Boek 6 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch hulppersonen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - personen die onder opdracht, maar niet als ondergeschikte werknemer, werkzaamheden verrichten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade verricht door ~.


Artikel 170 Boek 6 BW:

1Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.
2Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak.
3Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.


Artikel 171 Boek 6 BW:

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

Deel deze pagina met: