handvest (4 gevonden)

Dutch Europees Sociaal Handvest (ESH) English European Social Charter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - Europese verklaring waarbij de aangesloten regeringen zich ertoe verbinden hun burgers in het genot te stellen van sociale rechten (o.a. arbeid, goede arbeidsvoorwaarden, billijke beloning).


nadere verklaring Raad van Europa (RvE)

nadere verklaring ius bellandi

nadere verklaring woonplaats

hierarchische verhouding hoger Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

Artikel 1 esh:

Recht op arbeid
Ten einde de onbelemmerde uitoefening van het recht op arbeid te waarborgen verbinden de Overeenkomstsluitende Partijen zich:
1. de totstandbrenging en handhaving van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, met bet oogmerk een volledige werkgelegenheid te verwezenlijken, als een hunner voornaamste doelstellingen en verantwoordelijkheden te beschouwen;
2. het recht van de werknemer om in zijn onderhoud te voorzien door vrijelijk gekozen werkzaamheden daadwerkelijk te beschermen;
3. kosteloze arbeidsbemiddelingsdiensten in te stellen of in stand te houden voor alle werknemers;
4. te zorgen voor doelmatige beroepskeuzevoorlichting, vakopleiding en revalidatie en deze te bevorderen.

Deel deze pagina met:      
Dutch handvest English charter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - officieel document dat strekt tot grondslag van bepaalde verdragen of internationale overeenkomsten. In het ~ zijn meestal rechtsbeginselen en principes opgenomen.


Artikel 1 esh:

Recht op arbeid
Ten einde de onbelemmerde uitoefening van het recht op arbeid te waarborgen verbinden de Overeenkomstsluitende Partijen zich:
1. de totstandbrenging en handhaving van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, met bet oogmerk een volledige werkgelegenheid te verwezenlijken, als een hunner voornaamste doelstellingen en verantwoordelijkheden te beschouwen;
2. het recht van de werknemer om in zijn onderhoud te voorzien door vrijelijk gekozen werkzaamheden daadwerkelijk te beschermen;
3. kosteloze arbeidsbemiddelingsdiensten in te stellen of in stand te houden voor alle werknemers;
4. te zorgen voor doelmatige beroepskeuzevoorlichting, vakopleiding en revalidatie en deze te bevorderen.

Deel deze pagina met:      
Dutch Handvest der Verenigde Naties English UN Charter

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - verdrag tot instelling van de Verenigde Naties.Deel deze pagina met:      
Dutch handvest van de grondrechten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - garandeert fundamentele mensenrechten en is duidelijk geïnspireerd op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) uit 1951. De deelname van de Europese Unie aan het EVRM kent vooralsnog juridische voetangels, die met het Handvest van Grondrechten zijn opgevangen.Deel deze pagina met: