NL
NLhandhaving


Verklaring:
handhaving / handhaven / gehandhaafd: bestuursrecht - controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving. nadere verklaring doorzoeking / doorzoeken / doorzocht
wet- en regelgeving Art. 5:11 AWB, Art. 2 polw
handhaving van de openbare orde: strafrecht - in stand houden van de openbare orde door bestrijding van ordeverstoring. onderdeel openbare orde (OO) nadere verklaring politie
wet- en regelgeving Art. 16 evo

handhaving van recht / rechtshandhaving: burgerlijk recht - evt. d.m.v. sancties of juridische actie afdwingen dat een recht gerespecteerd wordt.
wet- en regelgeving Art. 36b Aw, Art. 26 Auteurswet

handhaving van regels: staatsrecht - zorg dat de werkelijkheid in overeenstemming met de regels is.
wet- en regelgeving Art. 5:23 AWB

rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde: strafrecht - ~ is de naam van titel VII van het wetboek van strafvordering. Daarin zijn beschreven de procedures aangaande rechterlijke bevelen in geval van strafbare feiten die een verstoring van de openbare orde kunnen inhouden.
wet- en regelgeving Art. 540 WvSv, Art. 550 WvSv

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder: strafprocesrecht - wet met daarin opgenomen de procedures om buiten het strafrecht lichte verkeersovertredingen administratief af te wikkelen. nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening nadere verklaring administratieve sanctie
wet- en regelgeving Art. 1 Wahv

wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV): strafrecht - wet van 3 juli 1989 houdende administratieve afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften. Daarin o.a. opgenomen regelingen m.b.t. de administratieve sancties en procedures bij de officier van justitie, de kantonrechter en - in hoogste ressort - het Gerechtshof te Leeuwarden. hierarchische verhouding Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)
wet- en regelgeving Art. 3 Wahv, Art. 6 Wahv

wetshandhaving: Eng.: LAw Enforcement: strafrecht - er voor zorgen dat mensen zich aan de wet houden.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"