gegeven (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - een zaak kosteloos in gebruik geven, onder de voorwaarde dat de ontvanger, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft.

tegenstelling verbruiklening

nadere verklaring goed huisvader

1777 Boek 7A BW.

1780 Boek 7A BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (privacyrecht) - toezichthouder op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen, zoals met name de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet politieregisters, en de Wet Gemeentelijke Basis Administratie.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht - Latijn: het vervangen van de verschuldigde prestatie door iets anders; dat mag (uiteraard) alleen met toestemming van de schuldeiser. Bijv. In plaats van een som geld een kostbaar sieraad ~.

tegenstelling ruil

tegenstelling betaling / betalen / betaald

Artikel 45 Boek 6 BW:

Slechts met toestemming van de schuldeiser kan een schuldenaar zich van zijn verbintenis bevrijden door een andere prestatie dan de verschuldigde, al mocht zij van gelijke of zelfs hogere waarde zijn.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap - feit. Bijv. een vast ~.

onderdeel strafbaar feit / delict

onderdeel bloot rechtsfeit / (oneigen.) bloot feit


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - bescherming van persoonsgegevens tegen oneigenlijk gebruik.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (privacyrecht) - bescherming van (persoons)gegevens tegen verwerking van die gegevens in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 62 Wbp:

Een verantwoordelijke of een organisatie waarbij verantwoordelijken zijn aangesloten kan een eigen functionaris voor de gegevensbescherming benoemen, onverminderd de bevoegdheden van het College ingevolge hoofdstuk 9 en 10 van deze wet.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (privacyrecht) - verstrekking van (persoons)gegevens van een (semi-)overheidsinstantie aan een andere (semi-)overheidsinstantie. Bijv. naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten op het World Trade Center en het Pentagon heeft de Nederlandse regering een actieplan opgesteld inzake terrorismebestrijding en veiligheid. In dit actieplan wordt een aantal door de regering in gang gezette maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding beschreven. Verbetering en intensivering van ~ tussen verschillende onderdelen binnen de overheid ter voorkoming en bestrijding van terroristische misdrijven vormt hierbij een terugkerend onderwerp. (2003)

Artikel 121 ABW:

1. Ieder is verplicht desgevraagd en bevoegd uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet ten opzichte van een persoon te wiens behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend en die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of heeft gewerkt. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van een persoon van wie kosten van bijstand ingevolge hoofdstuk VI worden of kunnen worden teruggevorderd of op wie kosten van bijstand ingevolge hoofdstuk VII worden of kunnen worden verhaald.
2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden verstrekt.


6a Participatiewet.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (beslag- en executierecht) - het aan een door de voorzieningenrechter aangewezen bewaarder meegeven van spullen waarop conservatoir beslag is gelegd.

Artikel 709 Rv:

1Op verzoek van degene die verlof vraagt tot het leggen van conservatoir beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn, of die op zodanige zaken reeds beslag heeft gelegd, kan de voorzieningenrechter die het verlof geeft of heeft gegeven of in het rechtsgebied van wiens rechtbank zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, bevelen dat zij tevens ter gerechtelijke bewaring zullen worden afgegeven aan een door de voorzieningenrechter aan te wijzen bewaarder.
2Een overeenkomstig verzoek kan worden gedaan door een pandhouder als bedoeld in artikel 237 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer op de verpande zaak conservatoir of executoriaal beslag is gelegd.
3De voorzieningenrechter wijst het verzoek niet toe dan na de beslagene en eventuele andere belanghebbenden gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden eisen dat het bevel terstond wordt gegeven. Tegen het bevel is geen hogere voorziening toegelaten.
4Artikel 701 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 853 Rv:

Behalve in de andere in de wet vermelde gevallen kan een zaak in gerechtelijke bewaring worden gesteld op een in kort geding gegeven bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


goederenrecht (vermogensrecht) - de rechtshandeling waarbij een goed in pand wordt gegeven ter zekerheid van de nakoming van een verbintenis tot betaling; overhandiging van een goed (recht of zaak) tot waarborg van een schuld. Een pandrecht ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt (in pand geeft) zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.

236 Boek 3 BW.

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (privacyrecht) - gegevens over de naam, het adres en de woonplaats van een bepaalde persoon.

nadere verklaring recht op privacy

nadere verklaring Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

onderdeel woonplaats

onderdeel geslachtsnaam


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - een ~ heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen.

Artikel 43 WvSr:

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag.
2. Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (telecomrecht) - Op Europees niveau bestaan vergevorderde plannen voor gedwongen ~ in de telecommunicatiesector, niet van specifieke verdachten, maar van iedereen die gebruik maakt van telefonie of internet. Een dergelijke bewaarplicht kan de toets aan het fundamentele recht op privacy en het communicatiegeheim niet doorstaan. Hoewel Nederland zelf geen plannen zegt te hebben om een algemene bewaarplicht in te voeren, worden wel in hoog tempo drempels weggehaald die toegang tot die gegevens bemoeilijken, zonder dat er maatregelen worden getroffen om het gebruik inzichtelijk en controleerbaar te maken. Naast het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie is vooral de spoed-aanpassing van hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet (Tw) van belang. (2003: recht.nl)


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (algemeen) - elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Bedrijven vallen dus daarbuiten.

nadere verklaring Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

nadere verklaring natuurlijk persoon / natuurlijke personen

Artikel 1 Wbp:

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
f. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
g. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
h. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
i. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
j. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
k. het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in artikel 51;
l. functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62;
m. voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;
n. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
o. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - lf heeft nagemaakt of vervalst, of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij ze ontving, bekend was (of het in voorraad hebben van vals geld als hij het oogmerk heeft om het als onvervalst te gebruiken). Dus ook als iemand per ongeluk vals geld aanneemt, constateert dat het vals is, en het vervolgens als echt weer uitgeeft, maakt hij zich schuldig aan het uitgeven van vals geld. Max. gevangenisstraf 9 jaar of een boete van € 45.000,-.

Artikel 209 WvSr:

Hij die opzettelijk als echte en onvervalste muntspeciën of munt- of bankbiljetten uitgeeft muntspeciën of munt- of bankbiljetten die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij ze ontving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, ontvangt, zich verschaft, in voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert of uitvoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zekere hoeveelheid verbruikbare zaken afgeeft, onder voorwaarde dat die andere even zoveel zaken van gelijke soort en hoedanigheid terug geeft.

tegenstelling bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven

nadere verklaring verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding

1791 Boek 7A BW.

1792 Boek 7A BW.
Deel deze pagina met:      
...

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.5015 seconds.