expeditie (3 gevonden)

Dutch expeditie English copy of a judgment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - authentiek afschrift van een vonnis zonder executoriale kracht, dat strekt tot bewijs in andere procedures.


nadere verklaring onderhandse akte

nadere verklaring exploot / exploit / (mv.) exploten

niet gelijk aan grosse / (mv.) grossen

Artikel 677 Rv:

1Het vonnis waarbij een vordering tot verdeling van een gemeenschap wordt toegewezen zonder dat de rechter de vaststelling van de verdeling aan zich houdt, zal inhouden een bevel tot verdeling ten overstaan van een notaris, alsmede, zo partijen het over de keuze niet eens zijn, de benoeming van deze notaris. De rechter die een notaris benoemt, kan de zaak voor wat betreft hetgeen overigens ter zake van de verdeling is gevorderd, aanhouden tot is gebleken of de notaris partijen kan verenigen. De griffier van het gerecht dat de benoeming deed, zendt de notaris onverwijld een expeditie van de uitspraak.
2Op verlangen van elk der partijen kan het vonnis tevens de benoeming inhouden van een onzijdig persoon als bedoeld in artikel 181 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
3De notaris bepaalt dag en uur waarop partijen voor hem moeten verschijnen en roept hen tegen het vastgestelde tijdstip op. Indien zij niet allen verschijnen, kan hij partijen een of meer malen tegen een nieuwe dag oproepen.
4De bepalingen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing op verzoeken en beschikkingen betreffende de verdeling van een gemeenschap van goederen die door of tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is ontstaan.

Deel deze pagina met:      
Dutch expeditie English despatch agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - expeditieovereenkomst.


nadere verklaring expeditieovereenkomst


Deel deze pagina met:      
    Deutsch einen Speditionsvertrag
    French un contrat d'expĂ©dition

transportrecht (wegvervoersrecht) - overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen;een expediteur verbindt zich tegenover een opdrachtgever om voor hem met een vervoerder vervoersovereenkomsten te sluiten van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken.


nadere verklaring vertegenwoordiging / vertegenwoordigen / vertegenwoordigd

nadere verklaring agentuurovereenkomst

Artikel 60 Boek 8 BW:

De overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de expediteur) zich jegens zijn wederpartij (de opdrachtgever) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer van door deze wederpartij ter beschikking te stellen zaken, dan wel tot het te haren behoeve maken van een beding in een of meer zodanige vervoerovereenkomsten.


Artikel 65 Boek 8 BW:

1. Alvorens zaken ter beschikking zijn gesteld, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Hij is verplicht de expediteur de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt.
2. De opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.

Deel deze pagina met: