expediteur (1 gevonden)

Dutch expediteur English forwarding agent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (wegvervoersrecht) - persoon die zich bezighoudt met vervoer van goederen over land- en waterwegen.


nadere verklaring expeditie

nadere verklaring vervoerder

Artikel 61 Boek 8 BW:

1. Voor zover de expediteur de overeenkomst tot het sluiten waarvan hij zich verbond, zelf uitvoert, wordt hij zelf aangemerkt als de vervoerder uit die overeenkomst.
2. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken.


Artikel 70 Boek 8 BW:

Indien een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan wel een zaak niet zonder vertraging ter bestemming wordt afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking is gesteld, is de expediteur, die te dier zake door zijn wederpartij buiten overeenkomst wordt aangesproken, jegens deze niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de door hen gesloten overeenkomst tot het doen vervoeren van die zaak.

Deel deze pagina met: