dolus (7 gevonden)

Dutch culpa in causa / dolus in causea anterieure verwijtbaarheid English anterior reproach

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - Latijn: de verdachte treft het verwijt dat hij zichzelf opzettelijk of onachtzaam in een gevaarlijke situatie heeft begeven, hetgeen reden kan zijn om het beroep op noodweer af te wijzen. Bijv. geweld door derden provoceren en zich dan tegen het uitgelokte geweld verdedigen met geweld.


Artikel 41 WvSr:

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Deel deze pagina met:      
Dutch dolus indeterminatus

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - Latijn: onbepaald opzet. Bijv. het schieten in een mensenmenigte, waarbij het voor de dader volstrekt onverschillig is wie het slachtoffer zal zijn. ~ is een verouderd opzetbegrip. (Hazewinkel-Suringa)Deel deze pagina met:      
Dutch dolus repentinus English crimes committed without premeditation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - Latijn: spontane opzet. Opzet die alleen bestaat op het moment dat de daad wordt gepleegd. Bijv. in een opwelling steelt het meisje een openstaande fiets.Deel deze pagina met:      
Dutch onbewuste schuld / dolus English unconscious negligence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - hiervan is sprake indien een verdachte geheel niet heeft nagedacht over de gevolgen van zijn handelen. Omdat hij hierover wel had moeten nadenken, is er sprake van onbewuste schuld.Deel deze pagina met:      
Dutch opzet / dolus English malicious intent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - mate van schuld;strafbepalende omstandigheid in de delictsomschrijving waarmee wordt bedoeld: oogmerk, bedoeling. Bijv. opzettelijke vernieling of beschadiging van goederen, opzettelijk een ander van het leven beroven.


onderdeel opzet / dolus

nadere verklaring schuld

nadere verklaring wil

Artikel 350 WvSr:

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.


Artikel 287 WvSr:

Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch opzet / dolus / opzettelijk English malicious intent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - een op handelen of nalaten gerichte wil; oogmerk, bedoeling.


onderdeel opzet / dolus

nadere verklaring schuld

nadere verklaring wil


Deel deze pagina met:      
Dutch voorwaardelijk opzet / dolus eventualis English conditional intent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden en voor lief nemen. Bijv. voor het eerst door de Hoge Raad toegepast in het Hoornse-taart-arrest (1911), waarin iemand de marktmeester van Hoorn een vergiftigde taart stuurde die echter niet door hem maar door zijn echtgenote werd opgegeten, met fatale gevolgen.


nadere verklaring commune strafrecht

tegenstelling opzet / dolus


Deel deze pagina met: