conditio indebiti (1 gevonden)

Dutch conditio indebiti

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - Latijn: onverschuldigde betaling. Het recht om terug te vorderen als een zaak of geld aan een ander is gegeven zonder rechtsgrond.


nadere verklaring ongerechtvaardigde verrijking ongerechtvaardigd verrijken / ongerechtvaardigd verrijkt.

nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.)

Artikel 203 Boek 6 BW:

1Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
2Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
3Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Deel deze pagina met: