bijzonder recht (2 gevonden)

Dutch buitengewoon rechtsmiddel / (oneigen.) bijzonder rechtsmiddel English exceptional review procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - vrij uitzonderlijke procedurele actie die een partij tegen een gerechtelijke uitspraak kan instellen. De buitengewone rechtsmiddelen zijn derdenverzet en herroeping.


onderdeel request civiel

tegenstelling gewone rechtsmiddelen

Artikel 1068 Rv:

1Herroeping kan slechts plaats vinden op een of meer van de navolgende gronden:
a.het vonnis berust geheel of ten dele op na de uitspraak ontdekt bedrog, door of met medeweten van de wederpartij in de arbitrale procedure gepleegd;
b.het vonnis berust geheel of ten dele op bescheiden die na de uitspraak blijken vals te zijn;
c.een partij heeft na de uitspraak bescheiden die op de beslissing van het scheidsgerecht van invloed zouden zijn geweest en door toedoen van de wederpartij zijn achtergehouden, in handen gekregen.
2De vordering tot herroeping wordt binnen drie maanden nadat het bedrog of de valsheid in geschrifte bekend is geworden of een partij de nieuwe bescheiden in handen heeft gekregen, aangebracht voor het gerechtshof van het ressort waarin de plaats van arbitrage is gelegen. Artikel 1066 is van overeenkomstige toepassing.
3Indien de rechter de voor herroeping aangevoerde grond of gronden juist bevindt, vernietigt hij het vonnis geheel of gedeeltelijk. De artikelen 1065a en 1067 zijn van overeenkomstige toepassing.
Zesde afdeling. Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen

Deel deze pagina met:      
Dutch uitzonderingsrecht / bijzonder recht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (oorlogsrecht) - rechtsgebied dat als uitzondering op een ander, vaak algemener rechtsgebied geldt. Bijv. de Amsterdamse hoogleraar Vegting zag het administratief recht als uitzonderingsrecht op het civiele recht;recht(sgebied) dat geen enkel recht boven zich duldt, het algemene recht aan zichzelf onderwerpt en zelfs nieuw recht kan doen ontstaan. Bijv. oorlogsrecht.Deel deze pagina met: