betwist (5 gevonden)

Dutch betwisting / betwisten / betwist English challenge / dispute

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - ontkennen, bestrijden.


hierarchische verhouding hoger weerlegbaar / weerleggen

nadere verklaring quod non


Deel deze pagina met:      
Dutch betwisting / betwisten / betwist

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - aanvechten van bepaalde schuldvorderingen of de daaraan vermeende rechten van voorrang of retentie.Deel deze pagina met:      
Dutch betwisting van staat English to dispute a legal status

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - rechterlijke vaststelling op verzoek van een kind dat hij niet door zijn vader is verwekt. Het verzoek tot ~ is niet aan verjaring onderworpen.


tegenstelling ontkenning vaderschap / vaderschap ontkennen / ontkend vaderschap

Artikel 210 Boek 1 BW:

Een verzoek tot gegrondverklaring van de inroeping of betwisting van staat is niet aan verjaring onderworpen.


Artikel 236 WvSr:

1. Hij die door enige handeling opzettelijk eens anders afstamming onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduistering van staat, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.
3. Vervolging heeft niet plaats dan nadat een verzoek tot inroeping of tot betwisting van staat is gedaan en de burgerlijke rechter daarop een eindbeslissing heeft gegeven. Indien het verzoek echter door het stilzitten van partijen onvoldoende voortgang vindt, kan vervolging ook plaats hebben nadat de burgerlijke rechter heeft beslist dat er een begin van bewijs is.

Deel deze pagina met:      
Dutch betwistingsrecht English right to challenge the veracity of one's record

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informatierecht (privacyrecht) - recht van een geregistreerde in een aan wettelijke bepalingen onderworpen registratiesysteem, om daarin over hemzelf vastgelegde feiten te betwisten.Deel deze pagina met:      
    Deutsch vorläufig bestrittene Forderungen
    French créances provisoirement contestées
    Spanish reclamaciones impugnadas provisionalmente
    Italian crediti provvisoriamente contestati
    Polish tymczasowo zakwestionowane roszczenia

ondernemingsrecht (insolventierecht) - vorderingen die de curator bewist en op een aparte lijst zet met vermelding van de gronden van de betwisting. De vorderingen worden definitief vastgesteld in de verificatievergadering. Indien ook dan de vorderingen betwist blijven, kunnen curator en de desbetreffende schuldieiser daarover procederen in een renvooi-procedure.


Artikel 112 Fw:

De curator brengt de vorderingen, die hij goedkeurt, op eene lijst van voorloopig erkende schuldvorderingen, en de vorderingen, die hij betwist, op eene afzonderlijke lijst, vermeldende de gronden der betwisting.


Artikel 122 Fw:

[1.] De rechter-commissaris verwijst, in geval van betwisting, de partijen, zoo hij ze niet kan vereenigen, en voor zoover het geschil niet reeds aanhangig is, naar eene door hem te bepalen terechtzitting van de rechtbank, zonder dat daartoe eene dagvaarding wordt vereischt.
[2.] De procureurs, die voor partijen optreden, verklaren dit bij de oproeping der zaak ter terechtzitting.
[3.] Verschijnt de schuldeischer, die de verificatie vraagt, op de bepaalde terechtzitting niet, dan wordt hij geacht zijne aanvrage te hebben ingetrokken; verschijnt hij, die de betwisting doet, niet, dan wordt hij geacht de betwisting te laten varen en erkent de rechter de vordering.
[4.] Schuldeischers, die ter verificatie-vergadering geene betwisting hebben gedaan, kunnen in het geding zich niet voegen noch tusschenkomen.

Deel deze pagina met: