actief (7 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) - het actief (of de activa) van een boedel, een vermogen, de baten, de bezittingen en de inschulden.

tegenstelling passiva


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - actieve deelname van de bevolking op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak.

onderdeel verkiezing / verkiezen / verkozen

onderdeel aanhouding / aanhouden / aangehouden


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - recht om te mogen kiezen. Bijv. bij gemeentelijke of nationale verkiezingen, maar ook bij de samenstelling van ondernemingsraden.

tegenstelling passief kiesrecht

nadere verklaring verkiezing / verkiezen / verkozen

Artikel B1 kw:

1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, met uitzondering van degenen die op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in de Nederlandse Antillen of Aruba.
2. Deze uitzondering geldt niet voor:
a. de Nederlander die gedurende ten minste tien jaren ingezetene van Nederland is geweest;
b. de Nederlander die in Nederlandse openbare dienst in de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam is, alsmede zijn Nederlandse echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel en kinderen, voor zover dezen met hem een gemeenschappelijke huishouding voeren.


Artikel 6 Wor:

1. Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming
met minder dan 50 personen 3 leden;
met 50 tot 100 personen 5 leden;
met 100 tot 200 personen 7 leden;
met 200 tot 400 personen 9 leden;
met 400 tot 600 personen 11 leden;
met 600 tot 1000 personen 13 leden;
met 1000 tot 2000 personen 15 leden;
en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.
De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.
2. Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
3. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.
4. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.
5. De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel ten aanzien van de diensttijd is bepaald indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.
6. Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch aktivitätsprinzip der nationalität
    French principe actif de la nationalité
    Spanish principio activo de nacionalidad
    Italian principio attivo di nazionalità
    Polish aktywna zasada obywatelstwainternationaal recht (internationaal privaatrecht) - een van de drie rechtsgronden voor rechtsmacht in Nederland. De wetten betreffende de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen verbinden de Nederlanders, ook als zij zich buiten Nederland bevinden; beginsel dat het recht van een persoon wordt bepaald door het land van zijn nationaliteit of afkomst.

Artikel 6 wet ab:

De wetten betreffende de regten, den staat en de bevoegheid der personen, verbinden de Nederlanders, ook wanneer zij zich buiten ãs lands bevinden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - beginsel dat de Nederlandse strafwet toepasselijk is op een Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan o.a. misdrijven tegen de veiligheid van de staat en misdrijven tegen de koninklijke waardigheid en andere misdrijven welke indruisen tegen het Nederlandse staatsbelang. Tevens verklaart dit artikel de Nederlandse strafwet toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit dat door de Nederlandse wet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld.

Artikel 5 WvSr:

1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt:
1°. aan een der misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek, en in de artikelen 197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 en 389 alsmede - voor zover het betreft een misdrijf, gericht tegen de rechtspleging van het Internationaal Strafhof, als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van het op 17 juli 1998 te Rome tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof (Trb. 2000, 120) - in de artikelen 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a en 361;
2°. aan een feit hetwelk door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld;
3°. aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 250a, voor zover het feit is gepleegd ten aanzien van een minderjarige.
2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder 2°, kan de vervolging ook plaatshebben, indien de verdachte eerst na het begaan van het feit Nederlander wordt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - het maatschappelijk legitiem eigenmachtig optreden van de verantwoordelijke burger als rechtshandhaver, op het raakvlak van publiek-private samenwerking, bij bestrijding en voorkoming van criminaliteit. Informele sociale controle en het verenigen van burgers d.m.v. buurtwachten en buurtvaders blijkt hierbij erg belangrijk. Dergelijke private initiatieven vervullen een belangrijke effectieve signalerende functie, buurtwachten op het terrein van de buurtpreventie en functioneel toezicht in (semi-)openbare organisaties fungeren hierbij als hulpinstrumenten van de politie. Criminaliteitspreventie is hiermee een gedeelde verantwoordelijkheid van alle geledingen van de samenleving. (bron: Corstens, Denkers, Riessen) NB In de literatuur wordt de benaming proactief optreden óók gebruikt ten aanzien van het begin van de opsporing, zie hiertoe: Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 2002, p. 250-256.

nadere verklaring eigenmachtig optreden

nadere verklaring reactief optreden


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht (strafprocesrecht) - reactief optreden ziet met name op het optreden van de burger als rechtshandhaver, op het raakvlak van publiek-private rechtshandhaving, in reactie op strafbare feiten van anderen oFwel in confrontatie met criminaliteit, waarbij de desbetreffende burger onder omstandigheden een beroep toekomt op het geldend formeel en materieel strafrecht. NB In de literatuur wordt de benaming reactief optreden óók gebruikt ten aanzien van het begin van de opsporing, zie hiertoe: Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 2002, p. 250-256.

nadere verklaring eigenmachtig optreden

nadere verklaring proactief optreden

40 WvSr .

Artikel 53 WvSv:

[1.] In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
[2.] In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.
[3.] Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.
[4.] Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.