NL
NLactief


Verklaring:
actief: vennootschapsrecht - het actief (of de activa) van een boedel, een vermogen, de baten, de bezittingen en de inschulden. tegenstelling passiva

actief burgerschap: Eng.: active citizenship: politiek - actieve deelname van de bevolking op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak. onderdeel verkiezing / verkiezen / verkozen onderdeel aanhouding / aanhouden / aangehouden

actief kiesrecht: Eng.: right to vote: politiek - recht om te mogen kiezen. Bijv. bij gemeentelijke of nationale verkiezingen, maar ook bij de samenstelling van ondernemingsraden. tegenstelling passief kiesrecht nadere verklaring verkiezing / verkiezen / verkozen
wet- en regelgeving Art. B1 kw, Art. 6 Wor

actief nationaliteitsbeginsel / personaliteitsbeginsel: Eng.: active principle of nationality: internationaal privaatrecht - een van de drie rechtsgronden voor rechtsmacht in Nederland. De wetten betreffende de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen verbinden de Nederlanders, ook als zij zich buiten Nederland bevinden; beginsel dat het recht van een persoon wordt bepaald door het land van zijn nationaliteit of afkomst.
wet- en regelgeving Art. 6 wet ab

personaliteitsbeginsel / actief nationaliteitsbeginsel: strafrecht - beginsel dat de Nederlandse strafwet toepasselijk is op een Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan o.a. misdrijven tegen de veiligheid van de staat en misdrijven tegen de koninklijke waardigheid en andere misdrijven welke indruisen tegen het Nederlandse staatsbelang. Tevens verklaart dit artikel de Nederlandse strafwet toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit dat door de Nederlandse wet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld.
wet- en regelgeving Art. 5 WvSr

proactief optreden : strafprocesrecht - het maatschappelijk legitiem eigenmachtig optreden van de verantwoordelijke burger als rechtshandhaver, op het raakvlak van publiek-private samenwerking, bij bestrijding en voorkoming van criminaliteit. Informele sociale controle en het verenigen van burgers d.m.v. buurtwachten en buurtvaders blijkt hierbij erg belangrijk. Dergelijke private initiatieven vervullen een belangrijke effectieve signalerende functie, buurtwachten op het terrein van de buurtpreventie en functioneel toezicht in (semi-)openbare organisaties fungeren hierbij als hulpinstrumenten van de politie. Criminaliteitspreventie is hiermee een gedeelde verantwoordelijkheid van alle geledingen van de samenleving. (bron: Corstens, Denkers, Riessen) NB In de literatuur wordt de benaming proactief optreden óók gebruikt ten aanzien van het begin van de opsporing, zie hiertoe: Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 2002, p. 250-256. nadere verklaring eigenmachtig optreden nadere verklaring reactief optreden

reactief optreden : strafprocesrecht - reactief optreden ziet met name op het optreden van de burger als rechtshandhaver, op het raakvlak van publiek-private rechtshandhaving, in reactie op strafbare feiten van anderen oFwel in confrontatie met criminaliteit, waarbij de desbetreffende burger onder omstandigheden een beroep toekomt op het geldend formeel en materieel strafrecht. NB In de literatuur wordt de benaming reactief optreden óók gebruikt ten aanzien van het begin van de opsporing, zie hiertoe: Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 2002, p. 250-256. nadere verklaring eigenmachtig optreden nadere verklaring proactief optreden
wet- en regelgeving Art. 40 WvSr , Art. 53 WvSv


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"