aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (1 gevonden)

Dutch aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken English liability for faulty matters

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van eigenaren voor de schade die derden lijden door het gebrek aan die zaak.


niet gelijk aan aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen

nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

niet gelijk aan aansprakelijkheid voor gebrekkige producten

Artikel 173 Boek 6 BW:

1De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.
2Indien de zaak niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet wegens een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3, bestaat geen aansprakelijkheid op grond van het vorige lid voor schade als in die afdeling bedoeld, tenzij
a.alle omstandigheden in aanmerking genomen, aannemelijk is dat het gebrek niet bestond op het tijdstip waarop het produkt in het verkeer is gebracht of dat het gebrek op een later tijdstip is ontstaan; of
b.het betreft zaakschade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 van titel 3 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise.
3De vorige leden zijn niet van toepassing op dieren, schepen en luchtvaartuigen.

Deel deze pagina met: