relatie (15 of meer gevonden)

Dutch arbeidsrelatie English the labour relation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - tussen partijen bestaande arbeidsverhouding. Bijv. tussen werkgever en werknemer of opdrachtgever en freelancer geldt een ~.Deel deze pagina met:      
Dutch dekkingsrelatie English delegation relationship

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - in het Romeinse recht, de rechtsverhouding tussen de delegant en de gedelegeerde bij cessie.


onderdeel causale delegatie


Deel deze pagina met:      
Dutch ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Min. BZK)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - het ~ beslaat terreinen uiteenlopend van de bestuurlijke inrichting van Nederland tot een loopbaanbeleid voor de politie, van de Grondwet tot rampenbestrijding, en van de kwaliteit van de rijksdienst tot de binnenlandse veiligheid. Die taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten, de provincies en de andere ministeries. De politieke leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in handen van minister Pechtold en minister Remkes. (bron: Min. BZK)Deel deze pagina met:      
Dutch relatie / relateren / gerelateerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - verwant of gekoppeld zijn aan; in verhouding staan tot.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Beziehungsklausel
    French clause relationnelle
    Spanish cláusula de relación
    Italian Clausola di relazione

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - bijzondere vorm van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten, inhoudende dat indien het dienstverband tussen een werkgever en werknemer eindigt, alle zaken die voorheen bij de werknemer in behandeling zijn geweest, door de werkgever verder zullen worden behandeld. Daarbij dient de werknemer zich er in alle opzichten van te onthouden om zakelijke relaties van de werkgever er toe over te halen na het beëindigen van het dienstverband, verder van de diensten van de werknemer gebruik te blijven maken.


nadere verklaring concurrentiebeding


Deel deze pagina met:      
Dutch relatief bevoegd / relatief competent / betrekkelijk bevoegd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - bevoegd om een geschil in behandeling te nemen is een plaatsbepaalde rechter van een bepaalde soort. Bijv. de rechtbank te Amsterdam of te Utrecht; het Hof Den Bosch of Arnhem.


tegenstelling absolute competentie / absolute bevoegdheid

Artikel 99 Rv:

1Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verweerder.
2Bij gebreke van een bekende woonplaats van de verweerder in Nederland is bevoegd de rechter van zijn werkelijk verblijf.


Artikel 262 Rv:

Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd:
a.de rechter van de woonplaats van hetzij de verzoeker of één van de verzoekers, hetzij één van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden dan wel, als zodanige woonplaats in Nederland niet bekend is, de rechter van het werkelijk verblijf van één van hen;
b.indien het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te leiden geding, de rechter die bevoegd is van dat geding kennis te nemen, tenzij het verzoek niet behoort tot diens absolute bevoegdheid.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Klagerecht
    French droit de recours
    Spanish derecho de acción
    Italian diritto di azione
    Polish prawo do wniesienia pozwu

verbintenissenrecht - recht van een rechthebbende op een doen of nalaten van een bepaalde persoon of groep. Bijv. rekening houden bij een bepaalde bank; recht om een bepaalde schuld te innen of schadevergoeding of genoegdoening anderszins van een ander te eisen.


niet gelijk aan rechtsvordering

Artikel 9 Boek 6 BW:

1Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft.
2Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser is.


Artikel 107 Boek 6 BW:

1Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.
2Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

Deel deze pagina met:      
Dutch relatieve bevoegdheid / competentie English territorial jurisdiction

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - bepaalt welk gerecht op geografische gronden competent is om een zaak te beoordelen.


tegenstelling absolute bevoegdheid


Deel deze pagina met:      
    Deutsch relative Kompetenz / relative Kompetenz
    French compétence relative / compétence relative
    Spanish competencia relativa / competencia relativa
    Italian competenza relativa / competenza relativa
    Polish kompetencje względne / kompetencje względne

procesrecht - bepaalt welk college wat de geografische indeling betreft competent is.Deel deze pagina met:      
Dutch relatieve competentie / relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid English territorial jurisdiction

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - regels van ~ geven aan in welke plaats een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Als hoofdregel van ~ geldt dat de gedaagde in het ambtsgebied van de rechter woont.


tegenstelling absolute competentie / absolute bevoegdheid

nadere verklaring kantons

nadere verklaring arrondissement

tegenstelling territoriale competentie

Artikel 99 Rv:

1Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verweerder.
2Bij gebreke van een bekende woonplaats van de verweerder in Nederland is bevoegd de rechter van zijn werkelijk verblijf.


Artikel 16 luga:

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
1. a) ten aanzien van zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goe-
deren: de gerechten van de verdragsluitende Staat waar het onroerend goed gelegen is,
b) ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden: eveneens de gerechten van de verdragsluitende Staat waar de verweerder woonplaats heeft, mits de huurder of pachter een natuurlijke persoon is en geen van de partijen woonplaats heeft in de verdragsluitende Staat waar het onroerend goed gelegen is;
2. ten aanzien van de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een verdragsluitende Staat, dan wel ten aanzien van de besluiten van hun organen: de gerechten van die Staat;
3. ten aanzien van de geldigheid van inschrijvingen in openbare registers: de gerechten van de verdragsluitende Staat waar deze registers worden gehouden;
4. ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst;
5. ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen: de gerechten van de verdragsluitende Staat van de plaats van tenuitvoerlegging.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch relative Nichtigkeit
    French nullité relative
    Spanish nulidad relativa
    Italian nullità relativa
    Polish względną nieważność

rechtswetenschap (algemeen) - nietigheid van een rechtshandeling die door een partij moet worden ingeroepen.


tegenstelling absolute nietigheid / volstrekte nietigheid


Deel deze pagina met:      
Dutch relatieve rechten English personal right

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - begrensde aanspraken die (slechts) tegenover bepaalde personen kunnen worden uitgeoefend. Bijv. contractuele rechten.Deel deze pagina met:      
Dutch relatieve theorieën / doeltheorieën

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - in deze theorieën wordt de rechtsgrond van de straf bepaald door het doel, m.a.w. de rechtvaardiging van de straf is gelegen in het doel daarvan. (Kelk)Deel deze pagina met:      
Dutch relatieve verjaringstermijn

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - tijdsverloop waarna een recht verloren gaat of ontstaat, dat bepaald wordt door wanneer iemand met een feit bekend is geworden (en niet door wanneer een gebeurtenis heeft plaatsgehad). Bijv. de ~ voor vorderingen tot schadevergoeding is 5 jaar.


tegenstelling absolute verjaringstermijn

Artikel 310 Boek 3 BW:

1Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden
2Is de schade een gevolg van verontreiniging van lucht, water of bodem, van de verwezenlijking van een gevaar als bedoeld in artikel 175 van Boek 6 dan wel van beweging van de bodem als bedoeld in artikel 177, eerste lid, onder b, van Boek 6, dan verjaart de rechtsvordering tot vergoeding van schade, in afwijking van het aan het slot van lid 1 bepaalde, in ieder geval door verloop van dertig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt
3Voor de toepassing van lid 2 wordt onder gebeurtenis verstaan een plotseling optredend feit, een voortdurend feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak. Bestaat de gebeurtenis uit een voortdurend feit, dan begint de termijn van dertig jaren bedoeld in lid 2 te lopen nadat dit feit is opgehouden te bestaan. Bestaat de gebeurtenis uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan begint deze termijn te lopen na dit laatste feit
4Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een strafbaar feit oplevert waarop de Nederlandse strafwet toepasselijk is, verjaart de rechtsvordering tot vergoeding van schade tegen de persoon die het strafbaar feit heeft begaan niet zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring of door de dood van de aansprakelijke persoon is vervallen
5In afwijking van de leden 1 en 2 verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door letsel of overlijden slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Indien de benadeelde minderjarig was op de dag waarop de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, verjaart de rechtsvordering slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde meerderjarig is geworden.

Deel deze pagina met:      
Dutch Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - schriftelijk oordeel vooraf van de Belastingdienst over de fiscale status van de voordelen uit een arbeidsrelatie of soortgelijke arbeidsrelaties die onder overeenkomstige condities worden aangegaan. Indien de opdrachtnemer aan zijn opdrachtgever een verklaring van de Belastingdienst overlegt dat deze voordelen worden aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo), of dat de werkzaamheden worden verricht voor rekening en risico van de vennootschap van de aanvrager (VAR-dga), heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever in beginsel geen loonheffing hoeft in te houden en af te dragen voor de werkzaamheden die hij deze persoon laat verrichten. Echter, als de opdrachtnemer werkzaam is op grond van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever wel loonheffing inhouden. (bron: MvT bij Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)Deel deze pagina met:      
...