opdrachtovereenkomst (1 gevonden)

Dutch opdracht / opdrachtovereenkomst English commission contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarbij de ene partij (opdrachtnemer) zich tegenover de andere (opdrachtgever) verbindt - zonder dienstverband - werkzaamheden te verrichten niet zijnde aanneming van werk, bewaarneming, uitgeven van werken of vervoeren van personen.


onderdeel opdrachtgever

nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten

tegenstelling bewijsopdracht

tegenstelling aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk

Artikel 400 Boek 7 BW:

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.





Deel deze pagina met: