NL
NLkantoor


Verklaring:
administratiekantoor : Eng.: administration office: vennootschapsrecht - stichting die de aandelen van een vennootschap beheert en aandeelcertificaten kan uitdelen; instelling of persoon die effecten, fondsen administreert en daarvoor of daarin aan anderen certificaten of akten van deelgeving uitreikt, ter verdeling van het risico over meerderen en ten dienste van kleine belegger; kantoor dat aandelen en obligaties koopt en daarvoor certificaten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen blijft bij het ~. nadere verklaring aandeel / (mv.) aandelen nadere verklaring aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen

bijkantoor: Eng.: branch / sub-office: ondernemingsrecht - nevenvestiging. Bijv. de bedrijfsadministratie wordt gevoerd in een bijkantoor.
wet- en regelgeving Art. 13 wte 1995, Art. 16a wte 1995
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK): socialeverzekeringsrecht - deel van het huidige UWV (uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen), de opvolger van de bedrijfsverenigingen.

kadaster / hypotheekkantoor: Eng.: land register / land registry office: ruimtelijke ordening - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden. onderdeel openbare registers nadere verklaring transportakte
wet- en regelgeving Art. 2a kadw, Art. 3 kadw

kantoor: Eng.: office: arbeidsrecht - bedrijfspand of bedrijfsruimte waar allerlei administratieve handelingen worden uitgevoerd of diensten worden verleend.
wet- en regelgeving Art. 14 Boek 1 BW

makelaarskantoor: vastgoedrecht - onderneming van bemiddelaar bij handel in roerende en onroerende zaken.
wet- en regelgeving Art. 62 Wvk, Art. 70 Wvk

wisselkantoor / wisselkantoren: bankrecht - natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een ander wisseltransacties uitvoert. ~ dienen op grond van de Wet inzake de wisselkantoren ingeschreven te staan in het register van wisselkantoren dat wordt aangehouden door De Nederlandsche Bank. (bron: DNB)


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"