hypotheekkantoor (1 gevonden)

Dutch kadaster / hypotheekkantoor English land register / land registry office

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.


onderdeel openbare registers

nadere verklaring transportakte

2a kadw.

Artikel 3 kadw:

1. De Dienst heeft tot taak:
a. het houden van openbare registers, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven;
b. het houden en bijwerken van de kadastrale registratie, alsmede het vervaardigen, houden en bijwerken van kadastrale kaarten en daaraan ten grondslag liggende bescheiden zodanig, dat zij gezamenlijk de rechtstoestand en de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken alsmede de rechtstoestand van beperkte rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, volgens de bij de Dienst bekende gegevens weergeven;
c. het in stand houden van een net van coördinaatpunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting bestaande uit punten van de eerste, tweede en derde orde, alsmede uit hoofdpunten;
d. het houden en bijhouden van een registratie voor schepen;
e. het houden en bijhouden van een registratie voor luchtvaartuigen, en
f. het verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens, door de Dienst verkregen in het kader van de vervulling van de hem opgedragen taken.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan de Dienst andere taken worden opgedragen, verband houdende met de taken, genoemd in het eerste lid. Bij een algemene maatregel als bedoeld in de eerste zin, kan worden bepaald dat Onze Minister nadere regelen kan stellen inzake de uitoefening van de bij die maatregel opgedragen taken. Voor zover de uitoefening van de bij de maatregel opgedragen taken niet wordt bekostigd uit vergoedingen als bedoeld in artikel 108, eerste lid, wordt bij de maatregel aangegeven hoe de financiële gevolgen voor de Dienst van de uitoefening van de opgedragen taken worden gecompenseerd.
3. Het bestuur van de Dienst stelt jaarlijks in de maand januari een overzicht op van de soorten van gegevens die in de kadastrale registratie, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen zijn opgenomen, alsmede van de soorten van gegevens die op de door de Dienst gehouden kaarten worden weergegeven. Het overzicht wordt geplaatst in de Staatscourant.

Deel deze pagina met: