gelicentieerd (2 gevonden)

Dutch licentie / licentiƫren / gelicentieerd English licence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) - vaak schriftelijke toestemming om auteursrechtelijk beschermd werk te mogen openbaar maken of te verveelvoudigen. Bijv. ~ kunnen exclusief zijn, dus met uitsluiting van ieder ander, in beginsel ook de auteursrechthebbende zelf, of betrekking hebben op royalty's, kwaliteitsvoorwaarden en territorium.


onderdeel auteursrecht

onderdeel softwarelicentie

26b Auteurswet.

Artikel 56 ROW 1995:

1. Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten, die volgens artikel 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan. Die bevoegdheid strekt zich uit tot alle in bedoeld artikel vermelde handelingen en geldt voor de gehele duur van het octrooi, tenzij bij de verlening der licentie een minder omvangrijk recht is toegekend.
2. Een licentie ontstaat door een overeenkomst, door een aanvaarde uiterste wilsbeschikking of, overeenkomstig deartikelen 57 en 58, door een beschikking van Onze Minister of door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. De door een overeenkomst of aanvaarde wilsbeschikking ontstane licentie is tegenover derden geldig, nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven. Voor de inschrijving is een bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd.
3. Indien het recht op een vergoeding voor een licentie ingevolge artikel 75, achtste lid, of artikel 78, vierde lid, op een ander overgaat, wordt door de nieuwe rechthebbende aanspraak verkregen op een deel van de in het geheel voor de licentie betaalde en te betalen vergoeding in verhouding tot de tijd, gedurende welke de licentie in normale omstandigheden nog van kracht moet blijven. Is hetgeen de licentiehouder nog moet betalen niet voldoende om de nieuwe rechthebbende te verschaffen wat hem toekomt, dan heeft deze voor het ontbrekende verhaal op de vroegere.

Deel deze pagina met:      
Dutch licentie / licentiƫren / gelicentieerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informatierecht (algemeen) - toestemming om een bepaalde software te mogen gebruiken zonder er de eigendomsrechten over te verkrijgen.


tegenstelling royalty


Deel deze pagina met: