bemiddeling (11 gevonden)

Dutch arbeidsbemiddeling English job placement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - het met elkaar in contact brengen van werkgevers en werknemers door een arbeidsbemiddelingsbureau. Bijv. het CWI houdt zich bezig met ~.Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiebemiddeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - werkzaamheden die een tussenpersoon dient te verrichten om tot het sluiten van verzekeringen te komen en alle verdere diensten die hij daarna moet verlenen, zoals doorvoeren van wijzigingen in de verzekering, toelichten van de polisvoorwaarden etc.Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddeling / bemiddelen / bemiddeld English mediation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - werkzaamheden die bijdragen tot conflictoplossing. Bijv. bij ~ verleent een onafhankelijke deskundige onpartijdige hulp met het doel om partijen zo snel mogelijk te verenigen op de punten die hen verdeeld houdt;werkzaamheden die bijdragen tot het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever tot bemiddeling en derden.


nadere verklaring bemiddelingsovereenkomst

tegenstelling agentuurovereenkomst

Artikel 425 Boek 7 BW:

De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddelingsdeskundige / mediator English mediator

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - neutrale persoon die bij mediation de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.


nadere verklaring conflictbemiddeling / mediation

onderdeel minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd

niet gelijk aan arbiters


Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddelingsovereenkomst English intermediary contract

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om tegen betaling te bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.


tegenstelling agentuurovereenkomst

Artikel 425 Boek 7 BW:

De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddelingspoging English mediatory effort

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - poging om partijen tot een vergelijk of overeenstemming te laten komen, om hun onderling geschil op te lossen.Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddelingsprocedures English conciliation procedures

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - commissie die bemiddelt tussen klager en beklaagde. Bijv. indien een gedetineerde die ontevreden is over de behandeling van een inrichtingsarts een klacht wil indienen tegen die arts, zal eerst de Medisch Adviseur van het ministerie van Justitie een poging doen tot bemiddeling.Deel deze pagina met:      
Dutch conflictbemiddeling / mediation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen;vakgebied van de bemiddelingsdeskundige; vooral m.b.t. begeleiding van onderhandelingen tussen partijen.


onderdeel schikking / schikken / geschikt

tegenstelling geding

nadere verklaring onderhandeling / (mv.) onderhandelingen / onderhandelen / onderhandeld


Deel deze pagina met:      
Dutch echtscheidingsbemiddeling / mediation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (algemeen) - vakgebied dat voornamelijk met het echtscheidingsrecht samenvalt; de (ex)partners trachten d.m.v. gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar (mediator) zelf tot een optimale regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen, zonder dat er over de geschilpunten moet worden geprocedeerd bij de rechtbank. Na gemiddeld vijf sessies kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden aangevraagd en is de echtscheidingsbeschikking slechts een 'hamerstuk'.


niet gelijk aan flitsscheiding

hierarchische verhouding hoger echtscheidingsconvenant

hierarchische verhouding hoger echtscheidingsrecht


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 150 Boek 1 BW:

Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek.

Deel deze pagina met:      
Dutch muziekauteursrecht bemiddeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) - al of niet op eigen naam, ten behoeve van de makers van muziekwerken of hunne rechtverkrijgenden, sluiten of ten uitvoer leggen van overeenkomsten betreffende de uitvoering in het openbaar of de uitzending in een radio- of televisieprogramma, door tekens, geluid of beelden, van die werken, of hunne verveelvoudigingen, in hun geheel of gedeeltelijk.


Artikel 30a Auteurswet:

[1.] Voor het als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake muziekauteursrecht, al of niet met het oogmerk om winst te maken, is de toestemming vereischt van Onzen Minister van Justitie.
[2.] Onder het verleenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht wordt verstaan het, al of niet op eigen naam, ten behoeve van de makers van muziekwerken of hunne rechtverkrijgenden, sluiten of ten uitvoer leggen van overeenkomsten betreffende de uitvoering in het openbaar of de uitzending in een radio- of televisieprogramma, door tekens, geluid of beelden, van die werken, of hunne verveelvoudigingen, in hun geheel of gedeeltelijk.
[3.] Met de uitvoering of de uitzending in een radio- of televisieprogramma van muziekwerken wordt gelijkgesteld de uitvoering of de uitzending in een radio- of televisieprogramma van dramatisch-muzikale werken, choregrafische[Tekstcorrectie: ¶choregrafische÷ moet zijn ¶choreografische÷. ] werken en pantomimes en hunne verveelvoudigingen, indien deze ten gehoore worden gebracht zonder te worden vertoond.
[4.] Overeenkomsten als bedoeld bij het tweede lid, welke worden aangegaan zonder dat de ingevolge het eerste lid vereischte ministerieele toestemming is verkregen, zijn nietig.
[5.] Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de toestemming bedoeld in het eerste lid.
[6.] Het toezicht op degene die de ministeriële toestemming heeft verkregen wordt uitgeoefend door het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Deel deze pagina met:      
Dutch schuldbemiddeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (consumentenrecht) - verbod op het bedrijfs- of beroepsmatig, verlenen van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijk persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meerdere krediettransacties.


tegenstelling Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneigen.) wet Schuldsanering

Artikel 47 Wck:

1. Schuldbemiddeling is verboden.
2. Onder schuldbemiddeling wordt verstaan het in de uitoefening van een bedrijf of beroep, anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties.


Artikel 48 Wck:

1. Het in artikel 47, eerste lid, bedoelde verbod is niet van toepassing op schuldbemiddeling:
a. om niet;
b. door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;
c. door advocaten, procureurs, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet aangesteld, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;
d. door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de vergoeding voor schuldbemiddeling voor ingevolge het eerste lid, onder d, aangewezen personen of categorieën van personen niet meer mag bedragen dan een daarbij te bepalen percentage van het bedrag van de schulden, voor zover daaromtrent een regeling is tot stand gekomen, dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kosten van de bemiddeling, alsmede dat geen vergoeding mag worden bedongen, in rekening gebracht of aanvaard indien geen regeling is tot stand gekomen. Deze regels kunnen verschillen naar gelang van de aangewezen personen of categorieën van personen, waarop zij betrekking hebben.
3. Nietig is een overeenkomst, voor zover daarbij wordt afgeweken van het bij of krachtens het tweede lid bepaalde.

Deel deze pagina met: