zeerecht (1 gevonden)

Dutch zeerecht English sea law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - rechtsgebied uit boek 8 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel; vooral m.b.t. overeenkomsten van goederen- en personenvervoer over zee, bemanning en de afwikkeling van ongevallen waarbij een zeeschip betrokken is.


hierarchische verhouding hoger binnenvaartrecht

Artikel 160 Boek 8 BW:

1. Indien een zeeschip blijkens de openbare registers bedoeld in afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3 aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort, bestaat tussen hen een rederij. Wanneer de eigenaren van het schip onder een gemeenschappelijke naam optreden bestaat slechts een rederij, indien zulks uitdrukkelijk bij akte is overeengekomen en deze akte in die registers is ingeschreven.
2. De rederij is geen rechtspersoon.

Deel deze pagina met: