zaakwaarneming (1 gevonden)

Dutch zaakwaarneming English management of another's affairs

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - verbintenis uit de wet dat inhoudt het willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van iemand anders belang. Bijv. de ingeslagen ruit (laten) herstellen bij de buren die met vakantie zijn.


nadere verklaring onverschuldigde betaling / onverschuldigd betalen / onverschuldigd betaald

Artikel 198 Boek 6 BW:

Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.


Artikel 200 Boek 6 BW:

1De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.
2Heeft de zaakwaarnemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld, dan heeft hij, voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming gewoonlijk werden berekend.

Deel deze pagina met: