NL
NLvordering


Verklaring:
aardvordering: Eng.: claim that must be dealt with by a cantonal court: burgerlijk procesrecht - vordering waarvan door de aard van die vordering bepaald is dat die door de kantonrechter behandeld moet worden. Het gaat om zaken betreffende een (collectieve) arbeidsovereenkomst, een VUT-overeenkomst, een agentuur-, huur- of huurkoopovereenkomst. nadere verklaring relatieve competentie / relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid nadere verklaring absolute bevoegdheid / competentie niet gelijk aan bevoegdheidscriterium
wet- en regelgeving Art. 93 Rv

aquiliaanse rechtsvordering: Eng.: aquilian action: aansprakelijkheidsrecht - (gerechtelijke) actie na een onrechtmatige daad.

batig gerangschikte schuldvorderingen bij de verificatie: faillissementsrecht - schuldvorderingen die geheel of gedeeltelijk door uitbetaling gedekt worden.

bevoorrechte vorderingen: Eng.: preferred claims: vermogensrecht - vorderingen die voorrang hebben boven andere. ~ komen bij wet toe aan preferente schuldeisers, zoals de hypotheek- en pandhouder.
wet- en regelgeving Art. 283 Boek 3 BW, Art. 288 Boek 3 BW

bevordering / bevorderen / bevorderd: Eng.: to promote / to improve: rechtswetenschap - promotie; aanmoediging.

bezitsactie / bezitsvordering / bezitsaktie (oneig.): Eng.: possessory action / action for confirmation in possession: vermogensrecht - iedere rechtsvordering die de bezitter van een zaak kan instellen tot handhaving of herstel in het bezit tegen degene die hem in zijn bezit stoort, ook tegen de eigenaar.

boedelvordering: Eng.: claim against the estate: zakenrecht - vordering door een schuldeiser op de boedel, bijv. bij een faillissement.

boedelvordering: Eng.: estate claim: faillissementsrecht - vordering van een crediteur op de failliete boedel. Bijv. het ziet er naar uit dat, na voldoening van de faillissementskosten, alleen de verhuurder ter zake zijn concurrente ~ een uitkering zal ontvangen. De curator betwijfelt evenwel of de boedel te zijner tijd in staat zal zijn die ~ integraal te voldoen.
wet- en regelgeving Art. 313 Fw, Art. 40 Fw

civiele vordering / burgerlijke vordering: Eng.: claim: strafrecht - eis tot schadevergoeding door een benadeelde partij in een strafproces. Het te vorderen bedrag is niet aan een maximum gebonden, maar moet wel eenvoudig van aard zijn.
wet- en regelgeving Art. 332 WvSv, Art. 333 WvSv

geldvordering: erfrecht - recht om van een ander geld te krijgen. Bijv. de kinderen krijgen dan als erfgenamen een niet opeisbare ~ op de langstlevende.

gemeenschap van vorderingsrechten: vermogensrecht - vorderingsrechten toebehorend aan twee of meer deelgenoten in een gemeenschap.

hoofdvordering: Eng.: principal claim: burgerlijk procesrecht - alternatieve eis, gesteld door de eiser in een civiele procedure voor het geval dat de hoofdvordering niet slaagt. Bijv. de eiser vordert als nevenvordering schadevergoeding.

incidentele vordering: burgerlijk procesrecht - eis die leidt tot een incident, d.w.z. een tussengeschil. Bijv. ~ tot voeging. onderdeel voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd
wet- en regelgeving Art. 247 Rv, Art. 208 Rv

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering (ISv): Eng.: Dutch Act establishing the Code of Criminal Procedure : strafprocesrecht - wet van 29 juni 1925 die de invoering van het wetboek van strafvordering begeleidde en enkele zaken, zoals de inverzekeringstelling, nader regelde.
wet- en regelgeving Art. 1 isv, Art. 218 isv

invordering / invorderen / ingevorderd: incasso - het nemen van maatregelen tegen een schuldenaar ter verkrijging van een vordering.

...


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"