vervolgd (1 gevonden)

    Deutsch Strafverfolgung
    French partie civile
    Spanish enjuiciamiento
    Italian perseguimento
    Polish ściganie

strafrecht - van ~ is sprake wanneer door een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek of een beslissing van de rechter wordt gevorderd. In Nederland is het OM exclusief belast met de ~ van strafbare feiten. Daarbij geldt het opportuniteitsbeginsel: het is aan het OM om te bepalen of er vervolgd wordt. Een strafbaar feit ter beoordeling aan de strafrechter voorleggen.


onderdeel dagvaarding in strafzaken

Artikel 7 WvSv:

De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is belast met de vervolging van die strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt.


Artikel 111 wet RO:

1. Er is een parket bij de Hoge Raad, aan het hoofd waarvan de procureur-generaal bij de Hoge Raad staat.
2. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met:
a. de vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen;
b. het nemen van aan de Hoge Raad uit te brengen conclusies in de bij de wet bepaalde gevallen;
c. de instelling van cassatie ¢in het belang der wet?;
d. de instelling van vorderingen tot het door de Hoge Raad nemen van beslissingen als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
3. In de gevallen waarin de Hoge Raad ten principale recht doet, neemt de procureur-generaal bij de Hoge Raad de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 125, waar.
4. Bij de wet kan de procureur-generaal bij de Hoge Raad ook met andere taken worden belast.
5. De bevoegdheden van de procureur-generaal kunnen, tenzij de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet, mede worden uitgeoefend door de plaatsvervangend procureur-generaal en door advocaten-generaal.

Deel deze pagina met: