verpachter (1 gevonden)

Dutch verpachter English landlord / lessor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (agrarisch recht) - eigenaar die zijn landbouwgrond of boerderij tegen betaling aan een pachter in gebruik geeft.


tegenstelling pachter

nadere verklaring verpachting van naweide / verpachten van naweide / verpachte naweide

Artikel 20 pachtwet:

De verpachter is gehouden het verpachte in goede staat van onderhoud ter beschikking te stellen.


Artikel 41 pachtwet:

1. De pachtkamer wijst, behoudens het in het volgende lid bepaalde, het verzoek af, indien de verpachter of de echtgenoot of geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of een pleegkind van de verpachter het verpachte persoonlijk voor een tot de landbouw betrekkelijk doel in gebruik wil nemen.
2. Nochtans beslist de pachtkamer naar billijkheid, indien:
a. de verpachter een rechtspersoon is;
b. door het verlies van het gepachte de grondslag van het maatschappelijk bestaan van de pachter ernstig zou worden aangetast en het persoonlijk gebruik voor de verpachter, voor zijn echtgenoot of geregistreerde partner, voor zijn bloed- of aanverwant of voor zijn pleegkind niet van overwegende betekenis is.

Deel deze pagina met: