stichting (9 gevonden)

Dutch brandstichting / brand stichten / brand gesticht English actionable fire / arson

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - strafbaar feit door opzettelijk brand te stichten. Max. straf: 12 jaren of een boete van € 45.000,--. Strafverhogingen indien door ~ levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten is.


Artikel 285 WvSr:

1. Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.


Artikel 157 WvSr:

Hij die opzettelijk brand sticht, een ontploffing teweegbrengt of een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is;
3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Deel deze pagina met:      
Dutch stichting English foundation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - rechtspersoon zonder leden die met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.


nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen

nadere verklaring verenigingen

Artikel 285 Boek 2 BW:

1. Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.
2. Indien de statuten een of meer personen de bevoegdheid geven in de vervulling van ledige plaatsen in organen van de stichting te voorzien, wordt zij niet uit dien hoofde aangemerkt leden te kennen.
3. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.


Artikel 286 Boek 2 BW:

1. Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte.
2. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal. Indien de stichting haar zetel heeft in de provincie FryslÈn kan de akte in de Friese taal worden verleden. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet schriftelijk zijn verleend. De stichting kan worden opgericht bij openbaar testament dat in een andere dan de Nederlandse of de Friese taal is verleden; de statuten van de stichting moeten ook dan in de Nederlandse of Friese taal luiden.
3. De akte bevat de statuten van de stichting.
4. De statuten moeten inhouden:
a. de naam der stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
b. het doel der stichting;
c. de wijze van benoeming en ontslag der bestuurders;
d. de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
e. de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.
5. De notaris, ten overstaan van wie de akte is verleden, draagt zorg dat de statuten bevatten hetgeen in de leden 2-4 is genoemd. Bij verzuim is hij persoonlijk jegens hen die daardoor schade hebben geleden, aansprakelijk.

Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting Bouwgarant

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (bouwrecht) - aannemers die lid zijn van de NVOB kunnen deelnemen in de ~. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat. (bron: huizenveiling.nl)Deel deze pagina met:      
Dutch stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) English the Netherlands Mediation Institute

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland sinds 1995. Een van de hoofdtaken van de ~ is het bevorderen van de kwaliteit van mediation in Nederland. In dat kader beheert het NMI onder meer een register van geaccrediteerde conflictbemiddelaars: het NMI Register van Mediators. In dit register kunnen diegenen worden ingeschreven die een mediationtraining of mediationopleiding hebben gevolgd bij een daartoe door het NMI erkend instituut en die met goed gevolg een kennistoets hebben afgelegd. De in het register ingeschreven mediators hebben een exclusief recht op het gebruik van de titel NMI Mediator® en mediators die gecertificeerd zijn, NMI Gecertificeerd Mediator®, op grond van een daartoe strekkend reglement. (bron: NMI)Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (asielrecht) - de ~ geeft kosteloos juridisch advies aan asielzoekers tijdens de asielprocedure. Ze helpen bijv. bij het indienen van beroep wanneer de asielaanvraag is afgewezen.


niet gelijk aan Vluchtelingen Werk Nederland (VWN)

Artikel 98 vw 2000:

1. In afwijking vanartikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht kan de vreemdeling zich bij de gehoren ingevolge de artikelen 94 en 96 uitsluitend door één of meer van zijn raadslieden doen bijstaan.
2. De raadsman wordt bij het horen in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken.
3. Als raadsman wordt slechts toegelaten een in Nederland ingeschreven advocaat alsmede de persoon bedoeld in artikel 16b van de Advocatenwet indien deze samenwerkt met een in Nederland ingeschreven advocaat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16e van de Advocatenwet. Onder raadsman wordt ook verstaan de rechtshulpverlener die in dienst is van de Stichting Rechtsbijstand Asiel, die het doctoraat in de rechtsgeleerdheid heeft verkregen dan wel gerechtigd is de titel meester te voeren en terzake van de vrijheidsontnemende maatregelen relevante opleiding en ervaring bezit.


Artikel 23 Wrb:

1. De stichting stelt voor elk kalenderjaar een werkplan op. Van het werkplan maken een activiteitenplan en een begroting deel uit. Het werkplan wordt van kracht zodra de raad ermee heeft ingestemd. Het werkplan maakt deel uit van het jaarplan van de raad.
2. In het activiteitenplan wordt aangegeven welk beleid de stichting zal voeren met betrekking tot de toegankelijkheid voor de rechtzoekende van het aan de stichting verbonden bureau en van advocaten die een overeenkomst zijn aangegaan als bedoeld in artikel 20, vierde lid.

Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - toezichthouder op het gebied van het effectenverkeer die door de minister van Financiën gedelegeerde bevoegdheden uitoefent. (bron: DNB)Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting van de Arbeid English Labour Foundation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - privaatrechtelijke organisatie opgericht door de werkgevers en de vakbeweging, waarbinnen het centrale overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. (bron: nrc.nl)Deel deze pagina met:      
Dutch stichtingenregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - deel van het handelsregister (bij de plaatselijke kamer van koophandel) dat de inschrijvingen van stichtingen bevat.


nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK)

Artikel 289 Boek 2 BW:

1. De bestuurders zijn verplicht de stichting benevens de naam, de voornamen en de woonplaats of laatste woonplaats van de oprichter of oprichters te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift dan wel een authentiek uittreksel van de akte van oprichting bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
2. Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling, waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk.

Deel deze pagina met:      
Dutch Wormerveerse brandstichting-arrest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - HR 29-10-1934, NJ 1934, 1673: samenwerking tussen personen is zo volledig en nauw dat de brandstichting tezamen en in vereniging voltooid is. Allebei de verdachten zijn strafbaar. Er is sprake van het medeplegen van opzettelijk brandstichten. (Enschedé)Deel deze pagina met: