schepen (6 gevonden)

Dutch hulpverlening aan schepen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (wegvervoersrecht) - daad of werkzaamheid, verricht om hulp te verlenen aan een schip dat in bevaarbaar water of in welk ander water dan ook in gevaar verkeert.


Artikel 550 Boek 8 BW:

Deze afdeling geldt slechts onder voorbehoud van de Astronautenovereenkomst (Trb. 1968, 134).


Artikel 1010 Boek 8 BW:

De hulpverlening door binnenschepen en de hulp aan binnenschepen, aan zich aan boord daarvan bevindende zaken of aan van een binnenschip afkomstige in bevaarbaar water of welk ander water dan ook driftige, aangespoelde of gezonken zaken worden geregeld door afdeling 2 van titel 6, met dien verstande dat hetgeen in die afdeling voor de reder is bepaald, wanneer het een binnenschip betreft, geldt voor de eigenaar daarvan en hetgeen voor de kapitein is bepaald, wanneer het een binnenschip betreft, geldt voor de schipper daarvan.

Deel deze pagina met:      
Dutch Panhonlibco-schepen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - afgeleid van Panama, Honduras, Liberia en Costa Rica; veel schepen varen onder de vlag van deze landen, vanwege de lage belastingen en niet naleving van sociale regelingen ten aanzien van schepelingen.Deel deze pagina met:      
Dutch schepen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemd recht (Belgisch recht) - lid van het college van burgemeester en schepenen, zijnde het uitvoerend college bestaande uit 2 tot 10 leden, verkozen uit en door de gemeenteraad.Deel deze pagina met:      
Dutch schip / schepen (mv.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- alle zaken die geen luchtvaartuig zijn en die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven.


nadere verklaring zeeschip

Artikel 1 Boek 8 BW:

1. In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zaken, die geen schepen zijn, voor de toepassing van bepalingen van dit wetboek als schip worden aangewezen, dan wel bepalingen van dit wetboek niet van toepassing worden verklaard op zaken, die schepen zijn.
3. Voortbewegingswerktuigen en andere machinerieën worden bestanddeel van het schip op het ogenblik dat, na hun inbouw, hun bevestiging daaraan zodanig is als deze ook na voltooiing van het schip zal zijn.
4. Onder scheepstoebehoren worden verstaan de zaken, die, geen bestanddeel van het schip zijnde, bestemd zijn om het schip duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, alsmede die navigatie- en communicatiemiddelen, die zodanig met het schip zijn verbonden, dat zij daarvan kunnen worden afgescheiden, zonder dat beschadiging van betekenis aan hen of aan het schip wordt toegebracht.
5. Behoudens afwijkende bedingen wordt het scheepstoebehoren tot het schip gerekend. Een afwijkend beding kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3.
6. Voor de toepassing van het derde, het vierde en het vijfde lid van dit artikel wordt onder schip mede verstaan een schip in aanbouw.

Deel deze pagina met:      
Dutch Vier Schepen-arrest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - HR 01-01-1931, NJ 1931, 1455: daderschap is degene die aansprakelijk is voor het doen ontstaan, en in stand laten, van de ongewenste toestand. (Enschedé)Deel deze pagina met:      
Dutch zeeschip / zeeschepen (mv.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- schip dat wordt gebruikt om op zee te varen, of dat daartoe bestemd is.


nadere verklaring schip

Artikel 310 WvK:

In den eersten tot en met den vierden titel van dit boek worden onder schepen uitsluitend verstaan zeeschepen.

Deel deze pagina met: