scheepsverklaring (1 gevonden)

Dutch scheepsverklaring English captain's report

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - verklaring, opgemaakt bij authentieke akte, waarin de kapitein van een schip melding maakt omtrent de voorvallen van een reis. Het opmaken van een ~ is verplicht indien het schip of de zaken aan boord schade hebben geleden of indien enig buitengewoon voorval heeft plaatsgehad. Het opmaken van een ~ in strijd met de waarheid is strafbaar.


nadere verklaring authentieke akten

nadere verklaring averij-grosse / gemene averij

Artikel 353 Wvk:

[1.] Na aankomst in een haven kan de kapitein door een notaris eene scheepsverklaring doen opmaken omtrent de voorvallen der reis.
[2.] Indien het schip of de zaken aan boord schade hebben geleden of eenig buitengewoon voorval heeft plaats gehad, is de kapitein verplicht binnen 48 uren na aankomst, in de plaats van aankomst of in een nabijgelegen plaats althans eene voorloopige verklaring te doen opmaken. Eene voorloopige verklaring moet binnen acht dagen door eene volledige verklaring worden gevolgd.
[3.] De kapitein heeft zich te wenden in het Koninkrijk buiten Europa tot het bevoegde gezag en buiten het Koninkrijk tot den Nederlandschen consulairen ambtenaar of, bij ontstentenis van zoodanigen ambtenaar, tot het bevoegde gezag.
[4.] De notaris is verplicht van scheepsverklaringen tegen betaling der kosten afschrift uit te reiken aan ieder die het verlangt.


Artikel 389bis WvSr:

1. De schipper van een Nederlands vaartuig die een scheepsverklaring doet opmaken waarvan hij weet dat de inhoud in strijd is met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. De schepelingen die medewerken tot het doen opmaken van een scheepsverklaring waarvan zij weten dat de inhoud in strijd is met de waarheid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Deel deze pagina met: