NL
NLrevisie


Verklaring:
herziening / revisie: Eng.: reconsideration of sentence / review proceedings / application for a new trial: strafprocesrecht - buitengewoon rechtsmiddel waarbij de verdachte de Hoge Raad verzoekt een vonnis of arrest te herzien (lees: vernietigen), omdat het is gewezen op kennelijk onjuiste gronden die het bewijs betreffen. Indien de rechter was uitgegaan van de juiste feiten en omstandigheden zou vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een mildere straf hebben gevolgd. nadere verklaring herziening / revisie nadere verklaring Hoge Raad (HR)
wet- en regelgeving Art. 457 WvSv

revisie / herziening / rekest-civiel / request-civiel: Eng.: requête civile / review of lawsuit : procesrecht - buitengewoon rechtsmiddel waarbij een partij de Hoge Raad verzoekt een vonnis of arrest te herzien (lees: vernietigen), omdat het is gewezen op kennelijk onjuiste gronden die het bewijs betreffen. Bijv. omdat naderhand is gebleken dat de bewijsstukken waren vervalst. nadere verklaring herziening / revisie nadere verklaring Hoge Raad (HR)
wet- en regelgeving Art. 457 WvSv, Art. 382 Rv

revisierente: fiscaal recht - soort van compensatie voor de fiscus in verband met een verleend uitstel van heffing. Bijv. voor de inkomstenbelasting is ~ verschuldigd als premie voor een aanspraak op periodieke uitkeringen als negatieve persoonlijke verplichtingen in aanmerking worden genomen. niet gelijk aan rijksrekenrente
wet- en regelgeving Art. 2 IW 1990, Art. 30i Awr

revisievergunning / herzieningsvergunning: milieurecht - vergunning tot het veranderen en het na die verandering in werking hebben van een bepaalde inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt.
wet- en regelgeving Art. 8.4 wm


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"