remissie (2 gevonden)

Dutch afslag / remissie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - gedeeltelijke kwijtschelding, door de Kroon onder bepaalde voorwaarden periodiek verleend aan gevangenen die daarvoor in aanmerking komen op grond van goed gedrag.Deel deze pagina met:      
    Deutsch das Recht des Mieters auf Verlegung
    French le droit de remise du locataire
    Spanish el derecho de condonaci√≥n del arrendatario
    Italian il diritto di trasferimento del locatario
    Polish prawo lokatora do przekazania nieruchomoŇõci

bestuursrecht (agrarisch recht) - recht op vermindering van de pachtprijs indien als gevolg van bijzondere omstandigheden de opbrengst aanzienlijk minder is geweest dan verwacht bij het aangaan van de overeenkomst of indien de pachter het genot van het gepachte tijdelijk of gedeeltelijk heeft moeten missen.


Artikel 16 pachtwet:

1. De pachter heeft aanspraak op een vermindering van de pachtprijs over een pachtjaar of een pachtseizoen, gedurende hetwelk tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was of de pachter tijdelijk het genot van het gepachte geheel of gedeeltelijk heeft moeten missen.
2. Tot vermindering geven geen aanleiding:
a. een verlaging van de prijs van de voortbrengselen van het bedrijf;
b. omstandigheden welke aan de pachter zijn toe te rekenen of waarvan hij de gevolgen door verzekering of op andere wijze redelijkerwijs had kunnen voorkomen;
c. schade, welke de pachter op een ander kan verhalen.
3. De vordering van de pachter vervalt zes maanden na het eindigen van het pachtjaar of het pachtseizoen, waarover de pachtprijs verschuldigd is.

Deel deze pagina met: