plegen (4 gevonden)

Dutch doen plegen English to cause an innocent person to engage in a criminal offence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - een andere persoon een (strafbare) gedraging laten verrichten. Zij die het feit plegen, ~ of medeplegen worden als daders van een strafbaar feit gestraft.


nadere verklaring aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden

Artikel 47 WvSr:

1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.

Deel deze pagina met:      
Dutch medepleger / medeplegen English joint principals / co-perpetration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - persoon die tezamen met een ander een strafbaar feit pleegt. Een ~ wordt als dader gestraft.


niet gelijk aan medeplichtige

Artikel 47 WvSr:

1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.

Deel deze pagina met:      
Dutch plegen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - zich met iets bezighouden, iets uitoefenen of verrichten (Van Dale). Art. 47 WvSr somt de personen op die als daders van een strafbaar feit kunnen worden gestraft. Hier vallen uiteraard personen onder die het feit ~, doen ~ of mede~.


Artikel 47 WvSr:

1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.

Deel deze pagina met:      
Dutch raadplegend referendum / plebisciet

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - referendum dat op initiatief van de overheid wordt gehouden. De uitslag van een ~ kan in principe bindend of niet-bindend zijn. Voorstanders van referenda staan doorgaans wantrouwend tegenover het ~, omdat zo'n referendum als het ware van bovenaf wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank, en roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes. (bron: parlement.com)Deel deze pagina met: