overeenkomst (ovk) (1 gevonden)

Dutch overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract English agreement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - zakelijke verhouding tussen twee of meerdere personen die tot stand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt. De ~ mag meestal mondeling of schriftelijk worden gesloten. De wet kan aan de inhoud van een ~ beperkingen stellen, met name als die in strijd is met de goede zeden.


onderdeel eenzijdige overeenkomst

onderdeel obligatoire overeenkomst

nadere verklaring verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen

onderdeel onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.


Artikel 213 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.
2Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasselijk, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Deel deze pagina met: