open norm (1 gevonden)

Dutch open norm

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - norm die inhoudelijk open is en onder verschillende omstandigheden nader ingevuld moet worden. Bijv. de goede trouw of de redelijkheid en billijkheid kan in bepaalde gevallen zelfs een wettelijke norm opzij zetten. De rechter moet bij uitleg van een ~ teruggrijpen op algemeen erkende rechtsbeginselen (bijv. al dan niet ongeschreven grondrechten).


Artikel 2 Boek 6 BW:

1Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
2Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deel deze pagina met: