ongerechtvaardigde verrijking ongerechtvaardigd verrijken / ongerechtvaardigd verrijkt (1 gevonden)

Dutch ongerechtvaardigde verrijking ongerechtvaardigd verrijken / ongerechtvaardigd verrijkt. English unjustified enrichment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - verrijking ten koste van een ander die tot wettelijke verplichting van schadevergoeding tot het bedrag van de verrijking leidt.


nadere verklaring zaAKWaarneming

Artikel 212 Boek 6 BW:

1Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.
2Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing.
3Is de verrijking verminderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt hem dit niet toegerekend. Bij de vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met uitgaven die zonder de verrijking zouden zijn uitgebleven.
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen


Artikel 78 Boek 6 BW:

1Indien een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de schuldeiser met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
2Bestaat dit voordeel uit een vordering op een derde, dan kan de schuldenaar aan het vorige lid voldoen door overdracht van die vordering.

Deel deze pagina met: