ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten (1 gevonden)

Dutch ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten English subordinate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - persoon die in dienst van een ander werkzaamheden verricht. Bijv. de werknemer is de ~ van de werkgever; personen over wie in het kader van een dienstbetrekking gezag uitgeoefend wordt of kan worden.


nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

tegenstelling paardensprong

Artikel 170 Boek 6 BW:

1Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.
2Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak.
3Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.


Artikel 10:14 Awb:

Delegatie geschiedt niet aan ondergeschikten.

Deel deze pagina met: