ondercuratelestelling / onder curatele stellen / onder curatele gesteld (1 gevonden)

Dutch ondercuratelestelling / onder curatele stellen / onder curatele gesteld English under tutelage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - maatregel waarbij een curator wordt benoemd om de financiƫle belangen te behartigen van een meerderjarig persoon die wegens lichamelijke of geestelijke oorzaken daartoe zelf niet meer in staat is.


tegenstelling onderbewindstelling / onder bewind stellen / onder bewind gesteld

Artikel 378 Boek 1 BW:

1. Een meerderjarige kan door de rechtbank onder curatele worden gesteld:
a. wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen;
b. wegens verkwisting;
c. wegens gewoonte van drankmisbruik, waardoor hij:
1°. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
2°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of
3°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.
2. Indien te verwachten is dat ten aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, van een der in het vorige lid genoemde gronden voor curatele sprake zal zijn, kan de curatele reeds voor de meerderjarigheid worden uitgesproken.

Deel deze pagina met: