officier van justitie (OvJ) (1 gevonden)

Dutch officier van justitie (OvJ) English public prosecutor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - persoon die het voorbereidend opsporingsonderzoek leidt, bevoegd is om tot vervolging over te gaan en op de strafzitting het Openbaar Ministerie (OM) vertegenwoordigt.


hierarchische verhouding hoger hulpofficier van justitie (HOvJ)

Artikel 126 wet RO:

1. De uitoefening van een of meer bevoegdheden van de officier van justitie, de officier enkelvoudige zittingen of de advocaat-generaal kan worden opgedragen aan een andere bij het parket werkzame ambtenaar voor zover het hoofd van het parket daarmee heeft ingestemd.
2. De opgedragen bevoegdheid wordt in naam en onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie, de officier enkelvoudige zittingen, onderscheidenlijk de advocaat-generaal, uitgeoefend.
3. De uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, kan niet aan een andere bij het parket werkzame ambtenaar worden opgedragen indien de regeling waarop de bevoegdheid steunt of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Daarvan is in elk geval sprake voor zover het gaat om het optreden ter terechtzitting in strafzaken en de toepassing van de dwangmiddelen als bedoeld in Titel IV van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafvordering.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden omtrent de toepassing van dit artikel nadere regels gesteld.


Artikel 136 wet RO:

1. Bij een arrondissementsparket zijn werkzaam:
a. officieren van justitie;
b. plaatsvervangende officieren van justitie;
c. officieren enkelvoudige zittingen;
d. plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen;
e. andere ambtenaren.
2. Aan het hoofd van een arrondissementsparket staat een officier van justitie in de rang van hoofdofficier en met de titel hoofd van het arrondissementsparket. Hij kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan de bij zijn parket werkzame ambtenaren betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het parket.
3. Bij een arrondissementsparket wordt tevens een officier van justitie benoemd hetzij - indien in het arrondissement twee politieregio's gelegen zijn - in de rang van fungerend hoofdofficier, hetzij - indien dat niet het geval is - in de rang van plaatsvervangend hoofdofficier. In geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van het hoofd van het arrondissementsparket wordt hij vervangen door de fungerend onderscheidenlijk door de plaatsvervangend hoofdofficier.
4. De overige officieren van justitie worden benoemd in de rang van officier eerste klasse, officier of substituut-officier.
5. De officieren van justitie en de officieren enkelvoudige zittingen bij een arrondissementsparket zijn van rechtswege plaatsvervangend officier van justitie, onderscheidenlijk plaatsvervangend officier enkelvoudige zittingen bij de overige arrondissementsparketten en bij het landelijk parket.
6. Het College van procureurs-generaal kan een officier van justitie bij een arrondissementsparket benoemen tot plaatsvervangend advocaat-generaal.
7. De officier enkelvoudige zittingen en de plaatsvervangende officier enkelvoudige zittingen hebben de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de wet aan de officier van justitie worden toegekend, met uitzondering van de bevoegdheid om op te treden ter terechtzitting van een meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank.

Deel deze pagina met: