nalatigheid (4 gevonden)

Dutch grove nalatigheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - zeer ernstig verzuim. Bijv. in algemene voorwaarden: tenzij er sprake is van grove schuld, ~ of opzet, wordt de schade vergoed.


Artikel 23 Boek 5 BW:

1. Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren.
2. De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden vergoed. Voor deze vordering heeft laatstgenoemde een retentierecht op het voorwerp of het dier.

Deel deze pagina met:      
Dutch nalatigheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - verzuim; fout die bestaat in het niet doen van iets.


Artikel 23 Boek 5 BW:

1. Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren.
2. De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden vergoed. Voor deze vordering heeft laatstgenoemde een retentierecht op het voorwerp of het dier.

Deel deze pagina met:      
Dutch omissiedelict / nalatigheidsdelict English omission

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - strafbaar gesteld nalaten. Bijv. nalaten iemand in nood te helpen.


tegenstelling commissiedelict / handelingsdelict

nadere verklaring burgerplicht

nadere verklaring eed van Hypocrates / (oneigen.) eed van hippocrates

Artikel 255 WvSr:

Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Deel deze pagina met:      
Dutch verwijtbare nalatigheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - situatie waarbij een persoon het verzuim kan worden verweten, bijv. omdat hij iets moedwillig heeft nagelaten; situatie waarbij de tekortkoming aan de schuld van de debiteur is te wijten, omdat hij onvoldoende zorg heeft betracht om haar te voorkomen.


onderdeel culpa in eligendo.


Deel deze pagina met: