NL
NLleek


Verklaring:
leek: Eng.: layman: rechtswetenschap - niet-jurist dan wel niet-beroepsrechter. hierarchische verhouding lekenrechtspraak nadere verklaring lekenrechter
advocaatzoeken.nl

leek / lekenrechter: Belgisch recht - niet-beroepsrechter, zoals de rechters in handelszaken die de beroepsrechter van de rechtbank van koophandel (de handelsrechter) bijstaan, de rechters en raadsheren in sociale zaken die de beroepsrechters van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bijstaan. Ook de plaatsvervangende rechters en de leden van een assisenjury zijn ~.
advocaatzoeken.nl


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"