koning (13 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - voorzitter van het provinciebestuur, van zowel de provinciale staten als de gedeputeerde staten. De ~ wordt benoemd op voordracht van de minister van binnenlandse zaken benoemd bij koninklijk besluit.

nadere verklaring provincie


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - ambt dat per provincie bestaat; de ~ wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van binnenlandse zaken benoemd voor een periode van zes jaar en vormt samen met provinciale- en gedeputeerde staten het provinciebestuur.

nadere verklaring provincie

Artikel 61 pw:

1. De commissaris van de Koning wordt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor de tijd van zes jaar.
2. Onze Minister overlegt met provinciale staten over de eisen die aande te benoemen commissaris worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt.
3. Na het overleg met Onze Minister stellen provinciale staten uit hun midden een vertrouwenscommissie in, belast met de beoordeling van de kandidaten. Onze Minister verschaft de vertrouwenscommissie een opgave van degenen die naar het ambt van commissaris hebben gesolliciteerd, vergezeld van zijn oordeel over kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor benoeming. Als de vertrouwenscommissie besluit naast deze kandidaten ook andere kandidaten die gesolliciteerd hebben, bij haar beoordeling te betrekken, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan Onze Minister. Deze brengt zijn oordeel over laatstgenoemde kandidaten ter kennis van de vertrouwenscommissie.
4. De vertrouwenscommissie verschaft zich de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Bestuursorganen zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. De vertrouwenscommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de staten en aan Onze Minister.
5. Provinciale staten zenden Onze Minister binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor de functie is gegeven een aanbeveling inzake de benoeming. Deze aanbeveling omvat twee personen. In bijzondere, door provinciale staten te motiveren gevallen, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat.
6. Onze Minister volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven. Een afwijking wordt gemotiveerd.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - voorzitter van het provinciebestuur, van zowel de provinciale staten als de gedeputeerde staten. De ~ wordt benoemd op voordracht van de minister van binnenlandse zaken benoemd bij koninklijk besluit.

nadere verklaring provincie


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - een in 1809 tot stand gekomen wetboek van strafrecht. Het ~ stond sterk onder de invloed van de idealen van de Franse revolutie en gaf uiting van verzet tegen willekeur, machtsmisbruik en rechtsongelijkheid. Het ~ werd in 1886 vervangen door het huidige Wetboek van Strafrecht.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - gebruikelijke wijze om naar Koningin Beatrix te verwijzen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~ bereidt de afspraken tussen de koning(in) en ministers en staatssecretarissen voor en legt deze vast. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de koningin zijn gericht, worden door het Kabinet behandeld.

tegenstelling bureau kabinetszaken

tegenstelling kabinet

nadere verklaring staatshoofd


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~ bereidt de afspraken tussen de koning(in) en ministers en staatssecretarissen voor en legt deze vast. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de koningin zijn gericht, worden door het Kabinet behandeld.

tegenstelling bureau kabinetszaken

tegenstelling kabinet

nadere verklaring staatshoofd


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~, dat onder leiding staat van directeur Felix Rhodius en uit 32 mensen bestaat, maakt de afspraken tussen de koningin en ministers en staatssecretarissen en bereidt ze voor. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de Koningin zijn gericht, worden door het kabinet behandeld.

tegenstelling bureau kabinetszaken

tegenstelling kabinet

nadere verklaring staatshoofd

42 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - drager van de Kroon; erfelijk staatshoofd; wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Artikel 1 Statuut:

De Kroon van het Koninkrijk wordt erfelijk gedragen door Hare Majesteit Juliana, Prinses van Oranje-Nassau en bij opvolging door Hare wettige opvolgers.


Artikel 24 Gw:

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - de ministers zijn verantwoordelijk voor de uitlatingen van de Koning en van leden van het Koninklijk Huis.

Artikel 42 Gw:

1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - het dagen van de koning voor de rechter; moet gedaan worden aan de persoon of in het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

onderdeel dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

Artikel 48 Rv:

Ten aanzien van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, hun echtgenoten en de Regent, alsmede ten aanzien van de Staat, geschiedt de betekening aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Indien afschrift van een voor de Staat bestemd exploot wordt gelaten aan een persoon ten parkette die daartoe is aangewezen, is het exploot gedaan aan de Staat in persoon. Indien mogelijk wordt in het exploot vermeld welk ministerie het betreft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - besluit van de koning om afstand te doen van de troon; afstand van het koningschap. De koning die een huwelijk aangaat zonder bij de wet verleende toestemming van de Staten-Generaal, moet ~ doen. Bijv. in de jaren vijftig van de vorige eeuw dreigde ~ voor Koningin Juliana wegens de Greet Hofmans-affaire;opzeggen van (de mogelijkheid op) het koningschap door een huwelijk aan te gaan buiten bij de wet verleende parlementaire toestemming. Bijv. het huwelijk tussen Johan Friso en Mabel Wisse Smit. (2004)

hierarchische verhouding hoger troonopvolging

27 Grondwet.

28 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - van 30 april 1980 t/m 30 april 2013: vermelding in de aanhef van alle formele wetten in Nederland. (thans) Prinses Beatrix voerde de volgende titels: Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, Markiezin van Veere, Markiezin van Vlissingen, Gravin van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg, Burggravin van Antwerpen, Barones van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het land van Cuijck, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstel, Warneton, Arlay en Nozeroy, Vrijvrouwe van Ameland, Vrouwe van Borculo, Breedevoort, Lichtenvoorde, Loo, Geertruidenberg, Clundert, Zevenbergen, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, St. Maartensdijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, St. Vith, Buettgenbach, Niervaart, Daasburg, Turnhout, Besançon.

Artikel 2 Statuut:

1. De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Hij is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.
2. De Koning wordt in de Nederlandse Antillen en Aruba vertegenwoordigd door de Gouverneur. De bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gouverneur als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk worden geregeld bij rijkswet of in de daarvoor in aanmerking komende gevallen bij algemene maatregel van rijksbestuur.
3. De rijkswet regelt hetgeen verband houdt met de benoeming en het ontslag van de Gouverneur. De benoeming en het ontslag geschieden door de Koning als hoofd van het Koninkrijk.


Artikel 4 Statuut:

1. De koninklijke macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de Koning als hoofd van het Koninkrijk.
2. De wetgevende macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de wetgever van het Koninkrijk. Bij voorstellen van rijkswet vindt de behandeling plaats met inachtneming van de artikelen 15 t/m 21.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.399 seconds.